نویسندگان جشنواره یازدهممحمد واعظ برازانی

   AWT IMAGE    واعظ برازانی، محمد (۱۳۴۰-)


دانش آموخته دکتری اقتصاد از دانشگاه آزاد اسلامی.معرفی

سال ۱۳۴۰ در اصفهان متولد شد. سال ۱۳۶۵ از دانشگاه شیراز ایران در رشته اقتصاد نظری فارغ التحصیل شد. سال ۱۳۷۸در رشته اقتصاد از دانشگاه آزاد اسلامی ایران دکتری خود را دریافت کرد.

وی هم اکنون دانشیار دانشگاه اصفهان است و بیش از ۲۰ مقاله علمی در نشریات علمی ـ پژوهشی، علمی ـ ترویجی و دیگر نشریات کشور منتشر کرده است. در بسیاری از همایش­های ملی و بین­المللی، سخنرانی و مقالاتی ارائه کرده است. کتاب خدمات مالی در اسلام را با همکاری حامد طاهری ترجمه و سال ۱۳۹۱ از سوی انتشارات سمت منتشر کرده است.