بخش جنبی جشنواره یازدهمسردبیر نشریه پژوهشنامه انتقادی متون

   AWT IMAGE   سیّد فضل اللّه موسوی (۱۳۳۲-)


دانش آموخته دکتری حقوق بین الملل عمومی از دانشگاه لیورپول انگلستان.کارنامک

  • کارشناس حقوق از دانشگاه تهران، سال ۱۳۵۵،
  • کارشناس ارشد حقوق خصوصی از دانشگاه تهران، سال ۱۳۶۲،
  • دکتری حقوق بین الملل عمومی از دانشگاه لیورپول انگلستان، سال ۱۳۷۰،
  • عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، از سال ۱۳۷۶ تاکنون،
  • ریاست دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، از سال ۱۳۸۸ تاکنون،
  • مدیرمسئول فصلنامه حقوق جزا و جرم‌شناسی، مدیرمسئول فصلنامه سیاستگذاری و مدیرمسئول فصلنامه حقوق عمومی دانشگاه تهران از سال ۱۳۸۸ تاکنون،
  • سردبیر فصلنامه پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه‌های علوم انسانی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از سال ۱۳۸۸ تاکنون،
  • تالیف و ترجمه ۶ کتاب  و بیش از ۵۰ مقاله علمی- پژوهشی .