دهمین دورهمقالات برگزیده و شایسته قدردانی

کلیات (برگزیده)

 «منارۀ بلند بر دامنۀ الوند»؛ صالح طباطبایی؛ کتاب ماه کلیات؛ شماره ۱۷۵؛ تیر ۱۳۹۱. pdf  مقاله

دین - اخلاق (شایسته تقدیر)

 «کتاب ارشاد عبدالله قلانسی و نکاتی دربارۀ آن»؛ محمود عابدی؛ آینه میراث؛ شماره ۵۰؛ بهار و تابستان ۱۳۹۱.pdf   مقاله

دین - عرفان (شایسته تقدیر)

 «چاپ جدید ترجمۀ رسالۀ قشیریه: تصحیح مجدد یا ویرایشی مغلوط؟»؛ فرزاد مروّجی؛ گزارش میراث؛ ضمیمه شماره ۳؛ زمستان ۱۳۹۱.  pdf مقاله

علوم اجتماعی (برگزیده)

 «کژتابی­های نظری و مفهومی محققان غربی در فهم انقلاب اسلامی»؛ اعظم مجیدی­نژاد؛ پانزده خرداد؛ شماره ۳۱؛ بهار ۱۳۹۱.  pdf مقاله

علوم و فنون (برگزیده)

 «نه هرکه سر بتراشد قلندری داند»؛ یونس کرامتی؛ کتاب ماه علوم و فنون؛ شماره ۶۳؛ تیر ۱۳۹۱.  pdf مقاله

هنر (برگزیده)

 «گزارش­گونه­ ای از کیفیت احیای آثار عبدالقادر مراغه­ای»؛ سیدعبدالرضا موسوی طبری؛ ضمیمۀ آینۀ میراث؛ شماره ۲۷؛ سال ۱۳۹۱.  pdf مقاله

ادبیات فارسی (برگزیده)

 «معیار جمالی و مفتاح ابواسحاقی» ؛ پروین تاج بخش؛ کتاب ماه ادبیات؛ شماره ۱۸۳؛ دی ۱۳۹۱. pdf  مقاله

ادبیات داستانی (شایسته تقدیر)

 «اندوه عروسک های جذامی»؛ مریم مقانی؛ اقلیم نقد؛ شماره ۴؛ آذر ۱۳۹۱.  pdf مقاله

تاریخ و جغرافیا (برگزیده)

 «ملاحظاتی دربارۀ تصحیح جدید تاریخ بیهقی»؛ محمد دهقانی؛ نگاه نو؛ شماره ۹۵؛ پاییز ۱۳۹۱. pdf مقاله

کودک و نوجوان - دین (برگزیده)

 «کرامتی فراتر از سلطنت»؛ سیدعلی محمد رفیعی؛ کتاب ماه کودک و نوجوان؛ شماره ۱۷۷؛ تیر ۱۳۹۱. pdf مقاله

کودک و نوجوان – علوم و فنون (شایسته تقدیر)

 «تاریخ علم در ایران، بدون تاریخ علم و منابع»؛ نادیا معقولی؛ کتاب ماه علوم و فنون؛ شماره ۷۰؛ بهمن ۱۳۹۱.  pdf مقاله

کودک و نوجوان - داستان (برگزیده)

 «نگاهی به ابعاد روایت ­مندی در داستان سه سوت جادویی احمد اکبرپور»؛ سعید حسام­پور، شیدا آرامش فرد؛ مطالعات ادبیات کودک؛ شماره ۵؛ بهار و تابستان ۱۳۹۱. pdf مقاله

کودک و نوجوان - شعر (برگزیده)

 «بررسی محتوایی اشعار کودکانۀ پروین دولت­آبادی بر قایق ابرها و گل بادام»؛ زهرا استادزاده؛ مطالعات ادبیات کودک؛ شماره ۶؛ پاییز و زمستان ۱۳۹۱. pdf مقاله