بخش جنبی جشنواره دهم نشریه شایسته تقدیر

  AWT IMAGE   فصلنامه پژوهش های نقد ادبی و سبک شناسی (1389-)


مدیر مسئول: محمد حکیم آذرمعرفی

فصلنامۀ پژوهشهای نقد ادبی و سبک­شناسی، مطالعاتی را که به بررسی و تحلیل متون ادبی و کشف امتیازات برجستۀ متن توجه دارند، منتشر می­کند. در این فصلنامه سعی می­شود که به تحقیقات اصیل و پژوهشهایی که به مشخصه­های سبکی دوره یا اثر ادبی پرداخته­اند، توجه خاص شود.

برای این نشریه، ایرانی بودن یا بیگانه بودن نویسنده یا متن تفاوتی ندارد، آنچه مهم است این که در رهیافت به ظرافتها و شبکه­های مختلف ادبی و هنری متن باید روش علمی وجود داشته باشد و تحلیلها از هرگونه جانبداری و کینه­ورزی خالی باشند. بر این اساس پژوهشگران محترم باید از جبهه­گیری در برابر اثر یا نویسنده خودداری ورزند و صرفاَ به خلافیتهای هنری و ادبی توجه کنند.

دامنۀ تحقیقاتی که در این نشریه پذیرفته می­شود، از ادبیات قدیم تا ادبیات معاصر است. رویکردها و مکاتب نقد ادبی و شیوه­های بررسی سبکی متون نیز در صورتی که از سوی پژوهشگران محترم به درستی به کار گرفته شوند و نتایج درخوری را ارائه کنند، از علاقه­مندیهای این نشریه است.

این فصلنامه از سال 1389 آغاز به کار نموده و تاکنون 11 شمارۀ آن منتشر شده است.