نهمین دورهمقالات برگزیده و شایسته قدردانی

کلیات – دایره المعارف و فرهنگ ها (برگزیده)

 «کیمیای فرهنگ در فرهنگ کیمیا» ؛ بهاءالدین خرمشاهی؛ مترجم؛ شماره 53ـ52؛ پاییز و زمستان 1390. pdf مقاله

کلیات – کتابشناسی و فهرست نویسی (برگزیده)

 «تکمله­ای بر فهرست نسخه­های خطی عربی کتابخانه تخصصی وزارت امور خارجه»؛ مجید غلامی جلیسه؛ کتاب ماه کلیات؛ شماره 170؛ بهمن 1390.pdf   مقاله

فلسفه اسلامی (شایسته تقدیر)

 «ملاحظاتی دربارۀ کتاب فلسفۀ فلسفۀ اسلامی»؛ محمد فنائی اشکوری؛ معرفت فلسفی؛ شماره 31؛ بهار 1390.pdf  مقاله

دین -  علوم قرآنی (شایسته تقدیر)

 «بررسی سطوح ساختاری و کارکردی ترجمه روشنگر قرآن کریم»؛ ابوالفضل حرّی؛ کتاب ماه دین؛ شماره 164؛ خرداد 1390. pdf مقاله

دین -  عرفان (شایسته تقدیر)

 «بررسی انتقادی کتاب معنای زندگی از نگاه مولانا و اقبال»؛ مهدی کمپانی زارع؛ کتاب ماه دین؛ شماره 165؛ تیر 1390. pdf مقاله

هنر (برگزیده)

 «نگاهی بر سفال زرین­فام ایرانی»؛ هانیه نیکخواه؛ کتاب ماه هنر؛ شماره 151؛ فروردین 1390. pdf مقاله

ادبیات فارسی (برگزیده)

 «عیب­گویان بیشتر گم کرده راه»؛ محمدافشین وفایی؛ بخارا؛ شماره 85؛ بهمن ـ اسفند 1390.pdf   مقاله

زبانشناسی (شایسته تقدیر)

«معرفی و نقد کتاب درآمدی بر زبان­شناسی شناختی: نظریه­ها و مفاهیم؛ محمدرضا رضوی؛ دستور؛ شماره 7؛ اسفند 1390.  pdf مقاله

تاریخ و جغرافیا (برگزیده)

«بررسی و نقد کتاب دولت سلجوقیان»؛ محسن رحمتی؛ پژوهشنامۀ انتقادی؛ شماره 22؛ بهار و تابستان 1390. pdf مقاله

کودک و نوجوان - شعر (برگزیده)

«شاعری شیفته کلاغ­ها!»؛ زهره حیدری شاهی؛ کتاب ماه کودک و نوجوان؛ شماره 164؛ خرداد 1390. pdf مقاله

کودک و نوجوان – داستان (شایسته تقدیر)

«سوژه­های جذاب، پرداختهای خام»؛ مهدی ابراهیمی لامع؛ کتاب ماه کودک و نوجوان؛ شماره 172؛ بهمن 1390.  pdf مقاله

مقالات الکترونیکی – ادبیات داستانی (شایسته تقدیر)

«نقد رمان سوران سرد»؛ فرخنده حق­شنو؛ سایت چوک؛ سال 1390. pdf مقاله