هشتمین دورهمقالات برگزیده و شایسته قدردانی

کلیات (برگزیده)

 «فرسنگ­ها تا فرهنگ»؛ صالح طباطبایی؛ کتاب ماه کلیات؛ شماره 157؛ دی 1389. Pdf مقاله

فلسفه- فلسفه اسلامی (برگزیده)

 «الاهیات الهی و الاهیات بشری: نقدی روش­شناختی»؛ سیدحسن اسلامی؛ هفت آسمان؛ شماره 45؛ بهار 1389. Pdf مقاله

دین – کلیات اسلام (شایسته تقدیر)

 «مؤلف تبصرۀالعلوم»؛ سیدموسی شبیری زنجانی؛ جرعه­ای از دریا (مجموعه مقالات)؛ جلد اول؛ چاپ 1389. Pdf مقاله

دین –  علوم قرآنی (شایسته تقدیر)

 «درنگی در مقالۀ معرفی و بررسی ترجمۀ قرآن کریم»؛ حسین استادولی؛ ترجمان وحی؛ شماره 27؛ بهار ـ تابستان 1389. Pdf مقاله

دین –  کلام (شایسته تقدیر)

 «تاریخ کلام یا تاریخ­نگاری کلامی؟»؛ مالک شجاعی جشوقانی؛ کتاب ماه دین؛ شماره 157؛ آبان 1389. Pdf مقاله

علوم اجتماعی – علوم سیاسی (شایسته تقدیر)

 «نقدی بر تحلیل حسن حنفی از جریان­ها و بحران­های معاصر مصر و دنیای اسلام»؛ نصرالله آقاجانی؛ علوم سیاسی؛ شماره 50؛ تابستان 1389. Pdf مقاله

علوم و فنون (برگزیده)

 «تقریباً تاریخچۀ همه چیز»؛ سعید لیان؛ جهان کتاب؛ شماره 258-259؛ آبان ـ آذر 1389. Pdf مقاله

هنر – هنرهای نمایشی (شایسته تقدیر)

 «150 کروموزوم ارزشمند»؛ رضا کوچک زاده؛ آینه پژوهش؛ شماره 124؛ مهر – آبان 1389. Pdf مقاله

هنر – معماری (شایسته تقدیر)

 «نقدی بر کتاب اسلام، هنر و معماری»؛ صالح طباطبایی؛ گنجینه؛ شماره 2؛ 1389. Pdf مقاله

ادبیات فارسی (برگزیده)

 «بررسی سه کتاب از نویسندگان غیر ایرانی با موضوع تاریخ ادبیات ایران»؛ کاووس حسن­لی، مصطفی صدیقی؛ پژوهشنامۀ زبان و ادب فارسی (گوهر گویا)؛ شماره 15؛ پاییز 1389. Pdf مقاله

 «لزوم بازنگری در تصحیح قصص الانبیای نیشابوری»؛ اکرم حاجی سیدآقایی؛ ضمیمۀ گزارش میراث؛ سال هشتم؛ شمارۀ 21؛ 1389. Pdf مقاله

ادبیات عرب (برگزیده)

 «ضرورت بازنگری در عبارات عربی کتاب امثال و حکم دهخدا»؛ وحید سبزیان­پور؛ مطالعات زبانی بلاغی؛ شماره 1؛ بهار 1389. Pdf مقاله

زبان شناسی (برگزیده)

 «واژگانی برای زبان فارسی»؛ امید طبیب­زاده؛ دستور؛ شماره 6؛ اسفند 1389. Pdf مقاله

ادبیات داستانی (برگزیده)

 «قره قیطاس 1 و 2 و 3 »؛ فرخنده حق­شنو؛ مجموعۀ حبیب غنی­پور؛ شماره 7؛ اسفند 1389. Pdf مقاله

شعر (برگزیده)

 «عشق آمدنی بود، نه آموختنی»؛ سیدعلی میرافضلی؛ الف؛ شماره 41؛ فروردین 1389. Pdf مقاله

تاریخ و جغرافیا (برگزیده)

 «تقویم التواریخ و کشف الظّنونِ کاتب چلبی (1 و 2)»؛ محسن ذاکرالحسینی؛ نامه فرهنگستان؛ شماره 1 و 2؛ بهار و تابستان 1389. Pdf مقاله

 «ناگفته­­هایی از تاریخ معاصر آذربایجان» ؛ رحیم نیک­بخت؛ کتاب ماه تاریخ و جغرافیا؛ شماره 150؛ آبان 1389. Pdf مقاله

کودک و نوجوان – شعر (شایسته تقدیر)

 «شعر بی­تاب دریا» ؛ نیره سادات هاشمی؛ کتاب ماه کودک و نوجوان؛ شماره 159؛ دی 1389. Pdf مقاله

مقالات الکترونیکی- ادبیات داستانی (شایسته تقدیر)

 «آن شب، شیفت شب»؛ ضیاءالدین وظیفه شعاع؛ مجله ادبی والس؛ 11 مرداد 1389. Pdf مقاله