نویسندگان جشنواره هشتمرضا کوچک زاده

    AWT IMAGE کوچک زاده، رضا (1355-)


دانش آموخته کارشناسی ارشد کارگردانی تئاتر از دانشگاه تربیت مدرس.معرفی

زمستان 1355 در قم به دنیا آمد. دوران ابتدایی و متوسطه را در زادگاه خویش گذراند. در سال 1380 مقطع کارشناسی کارگردانی نمایش را در دانشگاه تهران به اتمام رساند و در سال 1383 موفق به اخذ مدرک کارشناسی ارشد در رشتۀ کارگردانی تئاتر از دانشگاه تربیت مدرس شد.  او کارگردانی نمایش­های متعددی را برعهده داشته است.

ـ نگارش نمایشنامه­های دکترین 2121، کمدی کیهانی، پرنده پرواز می‌کند، برادر باد/خواهر باد، افسانه ماه نیمه، یه بازی تازه، تولد، جووانین بی‌باک، ایثار، یکی بیاید...

- تألیف فیلم‌نامه‌های زنگ کاروان، قصه‌های حسنک وزیر، مورچگان، مجموعه یه بازی تازه

- سردبیری مجله‌های تخصصی تئاتر (هنرهای نمایشی، تجربه، نما، یاقوت و وب‌گاه سینا) و هم‌کاری با مجله‌های برگ فرهنگ، صحنه، فصل‌نامه تئاتر و بیناب (سردبیر مهمان)

- عضویت در کانون جهانی منتقدان تئاتر A. I. C. T. (تا 2007)

را در کارنامۀ خود دارد و جدای از نگارش مقالات پژوهشی، کتابهای تئاتر ایرانی، فهرست توصیفی شبیه­نامه­های پراکنده و فهرست توصیفی شبیه­نامه­های ملک را تألیف و منتشر کرده است.