نویسندگان جشنواره هشتممصطفی صدیقی

    AWT IMAGE صدیقی، مصطفی (1348-)


دانش آموخته دکتری زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه شیراز.معرفی

متولد 1348 در دهنو که از سالهای کودکی ساکن شیراز شده است، مقاطع تحصیلی را تا دورۀ دکترای زبان وادبیات فارسی در دانشگاه شیراز گذرانده و هم اکنون عضو هیأت علمی دانشگاه هرمزگان است. جدای از شرکت در همایش­هایی چون:

 • تجلی عرفان در سخن سخنوران آذربایجان ـ دانشگاه ارومیه ـ 23 و 24 مهرماه 1382.
 • شعر معاصر ـ مرکز گسترش زبان و ادبیات فارسی ـ مهرماه 1383 ـ چاپ در مجلۀ فرهنگ و پژوهش ـ شمارۀ  166ـ آبان 1383.
 • پژوهشهای زبان و ادبیات فارسی ـ دانشگاه گیلان ـ 25 اردیبهشت 1387.
 • هزاره دوم شاهنامه ـ دانشگاه فردوسی مشهد ـ اردیبهشت 1390.

و نگارش مقالات:

 • گزارش کتاب شناسی حافظ ـ حافظ پژوهی ـ دفتر پنجم ـ 1381
 • خواندن مانلی (تحلیل منظومه مانلی از نیما یوشیج) ـ مجله عصر پنج­شنبه شماره 61 ـ62 تیر 1382
 • تحلیل رنگ در مجموعه آثار سهراب سپهری ـ نشریه ی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه کرمان (علمی ـ پژوهشی) دوره جدید ـ شماره 13 (پیاپی 10) بهار 82 (با دکتر کاووس حسن­لی)
 • «مسافت رنگ» تحلیل رنگ در شعر نو ـ مجله پویه ـ (دبیرخانه راهبردی درس زبان و ادبیات فارسی کشور) ـ دوره پنجم ـ شماره اول ـ پاییز 1385
 • حافظ و بازار نشر ـ مجموعه مقالات حافظ پژوهی ـ دفتر ششم ـ 1382
 • کتاب حافظ ـ مجموعه مقالات حافظ پژوهی ـ دفتر هفتم ـ 1383
 • فراغتی و کتابی ـ مجموعه مقالات حافظ پژوهی ـ دفتر هشتم ـ 1384
 • در قلم آورد حافظ ـ مجموعه مقالات حافظ پژوهی ـ دفتر نهم ـ 1385
 • بررسی تطبیقی نظریه­های سه پژوهشگر غیرایرانی در تاریخ ادبیات ایران ـ مجله علمی پژوهشی گوهر گویا ـ دانشگاه اصفهان ـ زمستان 1389 (با دکتر کاووس حسن لی)
 • بررسی کتاب «گونه­های نوآوری در شعر معاصر» ـ مجله رودکی ـ شماره 20 ـ سال دوم ـ آبان و آذر 1386
 • نمادشناسی حکایت بوف و زاغ در کلیله ودمنه ـ مجله علمی پژوهشی بوستان ادب ـ دانشگاه شیراز ـ شماره اول بهار 1390

تألیف چند کتاب را در کارنامۀ خود دارد:

1. یک جمله کامل (مجموعه شعر) ـ تهران ـ انتشارات نیم نگاه ـ 1381

2. جستجوی خوش خاکستری (نقد شعر) ـ تهران ـ انتشارات روشن مهر ـ 1384

3. قلمرو نقد و نظریه ادبی (1300ـ1350ش) ـ شیراز ـ انتشارات نوید ـ 1390