نویسندگان جشنواره هشتماکرم حاجی سیّد آقایی

    AWT IMAGE حاجی سیّد آقایی، اکرم (1350-)


دانش آموخته کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه شهید بهشتی.



معرفی

سال 1350 در یزد به دنیا آمد. دوران ابتدایی و متوسطه را در ورامین گذراند. سال 1378 مدرک کارشناسی زبان و ادبیات فارسی را از دانشگاه آزاد ورامین گرفت. مقطع کارشناسی ارشد را نیز در همان رشته و همان سال در دانشگاه شهید بهشتی آغاز کرد. سال 1387 در پنجمین دورۀ جشنوارۀ نقد کتاب و سال 1389 در هفتمین دورۀ جشنوارۀ نقد کتاب به عنوان منتقد برگزیدۀ حوزه ادبیات فارسی انتخاب شد. او که مقالات متعددی در حوزه زبان و ادبیات فارسی تألیف کرده هم اینک با فرهنگستان زبان و ادب فارسی همکاری دارد.