ششمین دوره مقالات برگزیده و شایسته قدردانی

کلیات (برگزیده)

 «گذری بر کتاب حقوق مالکیت ادبی و هنری؛ پژمان محمدی، کتاب ماه کلیات، سال 12، شماره 135، اسفند 1387.  Pdf مقاله

فلسفه- منطق و فلسفه اسلامی (برگزیده)

 «هنر استدلال»؛ رضا محمدزاده، نامه علوم انسانی، تابستان و پاییز 1387.  Pdf مقاله

فلسفه- فلسفه غرب (برگزیده)

 «بررسی امکان وقوعی ترجمه فارسی وجود و زمان هیدگر چنان که بسزای چنین کتابی بُوَد»؛ پرویز ضیاء شهابی، پژوهش­­های فلسفی، شمارۀ دوازدهم، پاییز و زمستان 1386.  Pdf مقاله

دین-  علوم قرآنی (شایسته تقدیر)

 «قرآن کریم با ترجمۀ صالحی نجف­آبادی»؛ جویا جهانبخش، جهان کتاب، سال 13، شماره 1 و 2، فروردین و اردیبهشت 1387. Pdf مقاله

دین-  ادیان دیگر (برگزیده)

 «نگاهی به کتاب دین زردشتی: دیرینگی و نیروی دوام آن»؛ عسکر بهرامی، معارف، دوره 22، شماره 3، آذر ـ اسفند 1385 (تاریخ انتشارات آبان 1387). Pdf مقاله

علوم اجتماعی – جامعه شناسی (شایسته تقدیر)

 «دموکراتیزاسیون در ایران»؛ علی شریفی، کتاب ماه علوم اجتماعی، دوره جدید، شماره 7، مهر 1387. Pdf مقاله

علوم اجتماعی – علوم سیاسی (شایسته تقدیر)

 «اندیشه در محاق ایدئولوژی؛ دکتر حجت فلاح توتکار، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، شماره 121، خرداد 1387. Pdf مقاله

علوم اجتماعی – ارتباطات (شایسته تقدیر)

 «توسعه از رهگذر رسانه شنیداری»؛ نسترن خواجه نوری، کتاب ماه علوم اجتماعی، دوره جدید، شماره 9، آذر 1387. Pdf مقاله

هنر - موسیقی (برگزیده)

 «درنگی در حال دوران»؛ محمدعلی سلطانی، آینه پژوهش، سال 19، ش 5 (113)، آذر و دی 1387. Pdf مقاله

هنر – هنرهای نمایشی (شایسته تقدیر)

 «بررسی نمایشنامه خدا در آلتونا حرف می­زند»؛ فاطمه مولازاده، کتاب ماه ادبیات، شماره 16، پیاپی، 130، مرداد 1387. Pdf مقاله

ادبیات فارسی (برگزیده)

 «ویرایشی دیگر از شاهنامه»؛ سجاد آیدنلو، آینه میراث، دوره جدید، سال ششم، شماره 2، تابستان 1387. Pdf مقاله

ادبیات داستانی (شایسته تقدیر)

 «تکثّر، تزاید، تکرّر»؛ فرزانه دوستی، کتاب ماه ادبیات، شماره 12، پیاپی 126، فروردین 1387. Pdf مقاله

شعر (برگزیده)

 «سمفونی پنجم یا پلنگ صورتی؟»؛ محمود سنجری ـ سینا، الفبا، سال چهارم، شماره 26، مهر و آبان 1387. Pdf مقاله

زبان شناسی (برگزیده)

 «معرفی و نقد کتاب ساخت زبان فارسی»؛ مهرداد نغزگوی کهن، نشریه دستور، جلد 4، شماره پیاپی 4، اسفند 1387. Pdf مقاله

 «فرهنگ فارسی اعلام؛ اثری تازه با ویژگی­های نو»؛ حمید حسنی، فرهنگ­نویسی، دوره اول، شماره اول، دی 1386. Pdf مقاله

تاریخ و جغرافیا (برگزیده)

 «راوندی، انتحال یا اقتباس؟»؛ مختار کمیلی، آینه میراث، دوره جدید، سال ششم، شماره 4، زمستان 1387. Pdf مقاله

کودک و نوجوان - شعر (برگزیده)

  «کلاغ: حادثه­ای نو»؛ انسیه موسویان، کتاب ماه کودک و نوجوان، سال یازدهم، شماره 129-128، خرداد و تیر 1387. Pdf مقاله

 «چهار دلیل برای دوست داشتن خروس کلاه مخملی»؛ انسیه موسویان، کتاب ماه کودک و نوجوان، سال دوازدهم، شماره 137، اسفند 1387. Pdf مقاله
  «آموزش احکام، 100 درصد تضمینی در 14 جلد!»؛ انسیه موسویان، کتاب ماه کودک و نوجوان، سال دوازدهم، شماره 133،  آبان 1387. Pdf مقاله

کودک و نوجوان - داستان (برگزیده)

  «حتی نویسنده هم اشتباه می­کند»؛ حسن پارسایی، کتاب ماه کودک و نوجوان، سال یازدهم، شماره 127-126، فروردین و اردیبهشت 1387. Pdf مقاله

 «بدل­سازی برای آثار دیگران»؛ حسن پارسایی، کتاب ماه کودک و نوجوان، سال دوازدهم، شماره 133، آبان 1387. Pdf مقاله
 «حکایت­پردازی­های بی­پایان»؛ حسن پارسایی، کتاب ماه کودک و نوجوان، سال یازدهم، شماره 131-130، مرداد و شهریور 1387. Pdf مقاله