پنجمین دوره مقالات برگزیده و شایسته قدردانی

فلسفه (برگزیده)

 «کاش می­توانستیم چشم­ها را بشوییم»، دکتر رضا داوری اردکانی، کتاب ماه فلسفه، سال اول، شماره3، آذر 1386. Pdf مقاله

 «تصحیح مرآه الازمان در آینۀ نقد»،محمد مشهدی نوش­آبادی و جعفر امشاسفند، آینۀ میراث، دوره جدید، سال پنجم، شماره اول و دوم، بهار و تابستان 1386، (پیاپی 36-37)،صص341-354. Pdf مقاله

دین (برگزیده)

 «روافضی چون اشعری، ابن حزم و اسفراینی [نقدی بر ترجمۀ کتاب مدرسۀ قم و بغداد: تألیف آندره نیومن، ترجمۀ سیّدصادق حسینی اشکوری، با همکاری سیّد محمّدرضا حسینی اشکوری، قم، زائر، 1384]»، سیّدلطف­الله جلالی و علی­نقی خدایاری، آینۀ پژوهش، خرداد ـ تیر 1386.  Pdf مقاله

علوم اجتماعی- جامعه شناسی (برگزیده)

 «نقد و بررسی کتاب جامعه­شناسی معرفت و علم»، دکتر حمید عباداللهی، نامۀ علوم انسانی، زمستان 1386 ـ بهار 1387، صص 143-165. Pdf مقاله

علوم اجتماعی- علوم سیاسی (برگزیده)

 «جان فورَن و نظریه­پردازی انقلاب­ها»، دکتر عباس خلجی، نامه علوم انسانی، شماره 16، تابستان و پاییز 1386. Pdf مقاله

ادبیات فارسی (برگزیده)

 «نثر شیوای فارسی در خدمت قرآن:نگاهی به شیوۀ تصحیح کتاب ترجمه­ها و قصه­های قرآن برگرفته از تفسیر سورآبادی»، دکتر محمد غلامرضایی و اکرم­السادات حاجی سیدآقایی، کتاب ماه ادبیات، شماره پیاپی 119، شهریور 1386. Pdf مقاله

ادبیات داستانی (برگزیده)

 «انکار حضور دیگری: تأملی در رمان کیفر آتش از الیاس کانتی»، سیاوش جمادی، خوانش، شماره 6، تابستان 1386. Pdf مقاله

 «گذری بر سال­های ابری: بررسی محتوایی سال های ابری اثر علی­اشرف درویشیان»، مریم غفاری جاهد، ادبیات داستانی، شماره 109، مرداد 1386. Pdf مقاله

شعر (برگزیده)

 «آه تا ماه»، عبدالعلی ­دست­غیب، الفبا، سال چهارم، شماره 22، بهمن و اسفند 1386.  Pdf مقاله

تاریخ (برگزیده)

 «تالش در جنگ­های ایران و روس [نقد کتاب اخبارنامه، نوشتۀ میرزا احمد لنکرانی، به کوشش علی عبدلی، تهران، مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، 1380]»، سیّدرضا حسینی، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، شماره مسلسل 113، مهر 1386.  Pdf مقاله

ادبیات کودک و نوجوان -  شعر (برگزیده)

 «نوعی وزن در ادبیات کودک»، سیدمهدی یوسفی، پژوهشنامه ادبیات کودک و نوجوان، شماره 49، تابستان 1386. Pdf مقاله

ادبیات کودک و نوجوان -  داستان (برگزیده)

 «مته به خشخاش پارسیان»، سیدامین حسینیون، کتاب ماه کودک و نوجوان، شماره 124-125، بهمن و اسفند 1386. Pdf مقاله