چهارمین دوره مقالات برگزیده و شایسته قدردانی

کلیات – کتابشناسی (برگزیده)

 «نگاهی به الشریعه الی استدراک الذریعه»، علی­اکبر صفری، آینه پژوهش، سال 17، شماره 2ـ3 (پیاپی 98ـ99)، خرداد ـ شهریور 1385، صص 63ـ69. Pdf مقاله

فلسفه (برگزیده)

 «دشوارتر از تدریس استادانه: نقد و بررسی الحکمه المتعالیه فی الاسفار الاربعه، تصحیح و تحقیق علی اکبر رشاد»، احمد عابدی، آینه پژوهش، سال 17، شماره 2ـ3 (پیاپی 98ـ99)، خرداد- شهریور 1385، صص 87ـ 97 . Pdf مقاله

 «ترجمه اسفار اربعه در بوته نقد»، عباس فتحی، معرفت فلسفی، سال 3، شماره 3، بهار 1385، صص 157 ـ 184. Pdf مقاله

علوم اجتماعی (برگزیده)

 «نقد و بررسی کتاب تاریخ جراید و مجلات ایران»، زینب­السادات معصومی­زاده، مجله یاد، سال 21، پاییز 1385، صص 303 ـ 317. Pdf مقاله

علوم سیاسی (برگزیده)

 «نظم در بی­نظمی: نقد و بررسی کتاب آشوب در سیاست جهان، نوشته جیمز روزنا، ترجمه علیرضا طیب»، اصغر افتخاری، کتاب ماه علوم اجتماعی، شماره 103ـ105، اردیبهشت ـ تیر 1385، صص12ـ18. Pdf مقاله

علوم و فنون (برگزیده)

 «نقد و بررسی روضه­المنجمین، متنی پارسی در نجوم از قرن پنجم هجری»، عسکر بهرامی، نامه فرهنگستان، شماره 32، زمستان 1385، صص 77 ـ187. Pdf مقاله

هنر (برگزیده)

  «نقدی بر سیری در هنر ایران»، صالح طباطبایی، مجله خیال، شماره 17، بهار 1385، صص180 ـ 186. Pdf مقاله

ادبیات فارسی (برگزیده)

 «نگاهی به نقد ادبی تألیف دکتر سیروس شمیسا»، غلامرضا رحمدل، نامه علوم انسانی، شماره 14، تابستان ـ پاییز 1385، صص 85 ـ121. Pdf مقاله

زبان شناسی (برگزیده)

 «واج­شناسی، نظریه بهینگی»، امید طبیب­زاده، زبان­شناسی، سال 21، شماره 1ـ 2، 1385، صص 176ـ180. Pdf مقاله

ادبیات داستانی (برگزیده)

 «داستان مذهبی مدرن: پدیده­ای از نوعی دیگر: بررسی و نقد مجموعه آثار مصطفی مستور»، زری نعیمی، جهان کتاب، سال یازدهم، شماره 5ـ7، شهریور ـ آبان 1385، صص 26ـ21. Pdf مقاله

شعر (برگزیده)

 «تصحیح و ویرایش، یا تخریب و ویرانش: نگاهی به کلیات آثار نیما به کوشش سیروس نیرو»، احمدرضا بهرام­ پورعمران، مجله گوهران، شماره 13ـ 14، زمستان 1385.  Pdf مقاله

 «شعر تا انتهای حضور اثر سهراب سپهری از دیدگاه نقد فرمالیستی»، ابوالفضل حرّی، مجله زبان و ادب، شماره 27، بهار 1385، صص 61ـ 75. Pdf مقاله

تاریخ و جغرافیا (برگزیده)

 «نقدی بر تصحیح انتقادی جامع التواریخ، تصحیح محمد روشن»، مصطفی موسوی، نشردانش، سال 22، ش 2، تابستان 1385، صص 38ـ 48. Pdf مقاله

ادبیات کودک و نوجوان (برگزیده)

 «دیگر طالبی نمی­خورم: مترجمان شازده کوچولو زیر ذره­بین نقد»، شهرام اقبال­زاده، کتاب ماه کودک و نوجوان، شماره 104ـ 106، خرداد ـ مرداد 1385، صص 56ـ71. Pdf مقاله