ششمین دوره برگزیدگان و شایستگان تقدیر

 AWT IMAGE نام: پژمان محمدی

عنوان مقاله: گذری بر کتاب حقوق مالکیت ادبی و هنری

گروه: کلیات

رتبه: برگزیده


 AWT IMAGE نام: رضا محمدزاده

عنوان مقاله: هنر استدلال

گروه: فلسفه - منطق و فلسفه اسلامی

رتبه: برگزیده


 AWT IMAGE نام: پرویز ضیاء شهابی

عنوان مقاله: بررسی امکان وقوعی ترجمه فارسی وجود و زمان هیدگر چنانکه بسزای چنین کتابی بود

گروه: فلسفه - فلسفه غرب

رتبه: برگزیده


 AWT IMAGE نام: جویا جهانبخش

عنوان مقاله: قرآن کریم با ترجمه صالحی نجف آبادی

گروه: دین - علوم قرآنی

رتبه: شایسته تقدیر


 AWT IMAGE نام: عسکر بهرامی

عنوان مقاله: نگاهی به کتاب دین زردشتی: دیرینگی و نیروی دوام آن

گروه: دین - ادیان دیگر

رتبه: برگزیده


 AWT IMAGE نام: محمدعلی سلطانی

 AWT IMAGE نام: فاطمه مولازاده

عنوان مقاله: بررسی نمایشنامه خدا در آلتونتا حرف میزند

گروه: هنر- هنرهای نمایشی

رتبه: شایسته تقدیر


 AWT IMAGE نام: محمود سنجری

عنوان مقاله: سمفونی پنجم یا پلنگ صورتی؟

گروه: شعر

رتبه: برگزیده


 AWT IMAGE نام: سجاد آیدنلو

عنوان مقاله: ویرایشی دیگر از شاهنامه

گروه: ادبیات فارسی

رتبه: برگزیده


 AWT IMAGE نام: فرزانه دوستی

عنوان مقاله: تکثّر، تزاید، تکرّر

گروه: ادبیات داستانی

رتبه: شایسته تقدیر


 AWT IMAGE نام: مهرداد نغزگوی کهن

عنوان مقاله: معرفی و نقد کتاب ساخت زبان فارسی

گروه: زبان شناسی

رتبه: برگزیده


 AWT IMAGE نام: حمید حسنی

عنوان مقاله: فرهنگ فارسی اعلام؛ اثری تازه با ویژگی های نو

گروه: زبان شناسی

رتبه: برگزیده


 AWT IMAGE نام: مختار کمیلی

عنوان مقاله: راوندی انتحال یا اقتباس؟

گروه: تاریخ و جغرافیا

رتبه: برگزیده


نام: علی شریفی

عنوان مقاله: دموکراتیزاسیون در ایران

گروه: علوم اجتماعی - جامعه شناسی

رتبه: شایسته تقدیر


نام: حجت فلاح توتکار

عنوان مقاله: اندیشه در محاق ایدئولوژی

گروه: علوم اجتماعی - جامعه شناسی

رتبه: شایسته تقدیر


نام: نسترن خواجه نوری

عنوان مقاله: توسعه از رهگذر رسانه شنیداری

گروه: علوم اجتماعی - علوم ارتباطات

رتبه: شایسته تقدیر


 AWT IMAGE نام: انسیه موسویان

عناوین مقالات:

1. کلاغ: حادثه ای نو

2. چهار دلیل برای دوست داشتن خروس کلاه مخملی

3. آموزش احکام 100 درصد تضمینی در 14 جلد

گروه: کودک و نوجوان - شعر

رتبه: برگزیده


 AWT IMAGE نام: حسن پارسایی

عناوین مقالات:

1. حتی نویسنده هم اشتباه می کند

2. بدل سازی برای آثار دیگران

3. حکایت پردازی های بی پایان

گروه: کودک و نوجوان - داستان

رتبه: برگزیده