پنجمین دوره برگزیدگان و شایستگان تقدیر

 AWT IMAGE نام: رضا داوری اردکانی

عنوان مقاله: کاش می توانستیم چشم ها را بشوییم

گروه: فلسفه

رتبه: برگزیده


 AWT IMAGE نام: محمد مشهدی نوش آبادی

عنوان مقاله: تصحیح مراه الازمان در آینه نقد

گروه: فلسفه

رتبه: برگزیده


 AWT IMAGE نام: جعفر امشاسفند

عنوان مقاله: تصحیح مراه الازمان در آینه نقد

گروه: فلسفه

رتبه: برگزیده


 AWT IMAGE نام: سیّد لطف الله جلالی

عنوان مقاله: روافضی چون اشعری، ابن حزم و اسفراینی:نقدی بر ترجمه کتاب مدرسه قم و بغداد

گروه: دین

رتبه: برگزیده


 AWT IMAGE نام: علی نقی خدایاری

عنوان مقاله: روافضی چون اشعری، ابن حزم و اسفراینی:نقدی بر ترجمه کتاب مدرسه قم و بغداد

گروه: دین

رتبه: برگزیده


 AWT IMAGE نام: حمید عباداللهی

 AWT IMAGE نام: عباس خلجی

عنوان مقاله: جان فورَن و نظریه پردازی انقلاب ها

گروه: علوم اجتماعی- علوم سیاسی

رتبه: برگزیده


 AWT IMAGE نام: محمد غلامرضایی

عنوان مقاله: نثر شیوای فارسی درخدمت قرآن:نگاهی به شیوه تصحیح کتاب ترجمه ها و قصه های قرآن برگرفته از تفسیر سورآبادی

گروه: ادبیات فارسی

رتبه: برگزیده


 AWT IMAGE نام: اکرم حاجی سیّد آقایی

عنوان مقاله: نثر شیوای فارسی درخدمت قرآن:نگاهی به شیوه تصحیح کتاب ترجمه ها و قصه های قرآن برگرفته از تفسیر سورآبادی

گروه: ادبیات فارسی

رتبه: برگزیده


 AWT IMAGE نام: سیاوش جمادی

عنوان مقاله: انکار حضور دیگری: تأملی در رمان کیفر آتش

گروه: ادبیات داستانی

رتبه: برگزیده


 AWT IMAGE نام: مریم غفاری جاهد

عنوان مقاله: گذری بر سالهای ابری: بررسی محتوایی سالهای ابری

گروه: ادبیات داستانی

رتبه: برگزیده


 AWT IMAGE نام: عبدالعلی دست غیب

عنوان مقاله: آه تا ماه

گروه: شعر

رتبه: برگزیده


 AWT IMAGE نام: سیّدرضا حسینی 

عنوان مقاله: تالش در جنگ های ایران و روس: نقد کتاب اخبارنامه

گروه: تاریخ و جغرافیا

رتبه: برگزیده


 AWT IMAGE نام: سیّد مهدی یوسفی

عنوان مقاله: نوعی وزن در ادبیات کودک

گروه: کودک و  نوجوان - شعر

رتبه: برگزیده


 AWT IMAGE نام: سیِد امین حسینیون

عنوان مقاله: مته به خشخاش پارسیان

گروه: کودک و نوجوان - داستان

رتبه: برگزیده