اولین دوره بخش جنبی

    AWT IMAGE   منتقد پیشکسوت: بهاءالدین خرمشاهی 


    AWT IMAGE   نشریه شایسته تقدیر: جهان کتاب

   AWT IMAGE    مدیر مسئول نشریه جهان کتاب: طلیعه خادمیان