دومین دوره برگزیدگان و شایستگان تقدیر

 AWT IMAGE  نام: رضا مختاری

عنوان مقاله: کتاب جمع پریشان - دفتر دوم

گروه: دین

رتبه: برگزیده


  AWT IMAGE  نام: سیروس پرهام

عنوان مقاله: افراط در استناد

گروه: علوم و فنون

رتبه: برگزیده


 AWT IMAGE  نام: محمد کاظم رحمتی

عنوان مقاله: کتابی تازه در تاریخ فرق اسلامی

گروه: تاریخ و جغرافیا

رتبه: برگزیده


  AWT IMAGE  نام: علی اصغر سیّد آبادی

عنوان مقاله: آیا هر پرسشی یک پاسخ دارد؟

گروه: کودک و نوجوان

رتبه: برگزیده


   نام: رضا روحانی

عنوان مقاله: کاری ارجمند اما نه برای همیشه

گروه: ادبیات فارسی

رتبه: برگزیده