سومین دوره برگزیدگان و شایستگان تقدیر

 AWT IMAGE نام: علی اشرف صادقی

عنوان مقاله: تدقیقی در تحفه الملوک

گروه: دین

رتبه: برگزیده


 نام: سیّد حسن برقعی رضوی

عنوان مقاله: پندارانگاری در فهرست نگاری

گروه: کلیات

رتبه: برگزیده


 AWT IMAGE نام: حسین ترکش دوز

عنوان مقاله: جزمیت در مفاهیم، آشفتگی در مصادیق

گروه: علوم اجتماعی

رتبه: برگزیده


نام: مسعود قاسمی

عنوان مقاله: ذیلی بر فرهنگ های فارسی

گروه: ادبیات فارسی

رتبه: برگزیده


  AWT IMAGE نام: محمدرضا سرشار

عنوان مقاله: هیاهو برای هیچ

گروه: ادبیات فارسی

رتبه: برگزیده


نام: مهدی فرهانی منفرد

عنوان مقاله: چند یادداشت درباره تصحیح تاریخ رشیدی

گروه: تاریخ

رتبه: برگزیده