ششمین دوره دبیر علمی و هیئت داوران
     دبیر علمی: علی اوجبی

     هیئت داوران:

کلیات

شیخ الحکمایی، عماد الدین

عظیمی، حبیب الله

مرادی، نورالله


ادبیات فارسی

ایمانی، بهروز

حسینی، مریم

رواقی، علی


فلسفه

اعوانی، شهین

ثبوت، اکبر

حبیبی، نجفقلی

حکمت، نصرالله

ریخته گران، محمدرضا

سعیدی مهر، محمد

طالب زاده، سیّد حمید

عبدالکریمی، بیژن

فنا، فاطمه

یوسف ثانی، سیّد محمود


ادبیات داستانی

بشیری، محمود

تجار، راضیه

دست غیب، عبدالعلی


ادبیات عرب

باقر، علیرضا

باهر، محمد


دین

ابهری، محمدعلی

بهرامیان، علی

ثبوت، اکبر

رحمتی، محمدکاظم

سعیدی مهر، محمد


شعر معاصر

اسرافیلی، حسین

بیگی حبیب آبادی، پرویز

نادمی، سیّد احمد


زبان شناسی

رواقی، علی

صفوی، کوروش

مزداپور، کتایون


علوم اجتماعی

کیا، علی اصغر

مطهرنیا، سیّد مهدی

یکتا، حسین


تاریخ و جغرافیا

آئینه وند، صادق

آل داوود، سیّد علی

سجادی، سیّد صادق


علوم و فنون

انوار، عبدالله

سالک، محمود

قاسملو، فرید

کرامتی، یونس

مهدوی هزاوه، علیرضا


کودک و نوجوان

رحماندوست، مصطفی

فتاحی، حسین

کاشفی خوانساری، سیّد علی


هنر

آژند، یعقوب

ارژمند، محمود

پورتراب، کمال

لطفی، شریف