پنجمین دوره دبیر علمی و هیئت داوران

     دبیر علمی: علی اوجبی


     هیئت داوران:


 1. آژند، یعقوب
 2. آقایانی چاووشی، جعفری
 3. آل­داود، سیدعلی
 4. اسدی، محمدرضا
 5. اسرافیلی، حسین
 6. افکاری، فریبا
 7. امیرمظاهری، امیرمسعود
 8. انوار، سیدعبدالله
 9. ایمانی، بهروز
 10. باصری، نوید
 11. بایرامی، محمدرضا
 12. بنی­اسدی، محمدعلی
 13. بهرامی کهیش­نژاد، عسکر
 14. بهرامیان، علی
 15. بیگی­ حبیب­آبادی، پرویز
 16. پارسی­نژاد، کامران
 17. ثروتیان، بهروز
 18. جلیلی، سیدهدایت
 19. حافظیان رضوی، کاظم
 20. حرّی، عباس
 21. دست­غیب، عبدالعلی
 22. رحماندوست، مصطفی
 23. رحمتی، محمدکاظم
 24. زرین­کوب، روزبه
 25. سجادی، سیدصادق
 26. سعیدی­مهر، محمد
 27. شجاعی صائین، علی
 28. شیرخانی، علی
 29. فاطمه، فنا
 30. فتاحی، حسین
 31. قاسم­لو، فرید
 32. قوجه­زاده، علی­رضا
 33. کاموس، مهدی
 34. کرامتی، یونس
 35. لزگی، حبیب­الله
 36. مختاباد، سیدمصطفی
 37. مطهرنیا، سیدمهدی
 38. میرمحمدصادق، سیدسعید
 39. نادمی، احمد
 40. نقیب­السادات، سیدرضا