چهارمین دوره دبیر علمی و هیئت داوران

     دبیر علمی: علی اوجبی


     هیئت داوران:


 1. آزاده، فریدون
 2. آیدنلو، سجاد
 3. ابراهیمی، سیدابراهیم
 4. ابویی مهریزی، محمدرضا
 5. اتحادیه، منصوره
 6. ارژمند، محمود
 7. اسرافیلی، حسین
 8. اکبری، منوچهر
 9. امامی، صابر
 10. انوار، سیدعبدالله
 11. اوجبی، علی
 12. ایمانی، بهروز
 13. باقر، علیرضا
 14. باهر، محمد
 15. بایرامی، محمدرضا
 16. برخواه، انسیه
 17. بزرگمهر، شیرین
 18. بهرامیان، علی
 19. بهشتی، سیدمحمد
 20. بیگی حبیب­آبادی، پرویز
 21. پارسی­نژاد، کامران
 22. پرمون، یداله
 23. تجار، راضیه
 24. ثبوت، اکبر
 25. ثروتیان، بهروز
 26. جعفری مذهب، محسن
 27. جعفریان، رسول
 28. جلیلی، سیدهدایت
 29. حبیبی، نجفقلی
 30. حسن­بیگی، ابراهیم
 31. حکمت، نصرالله
 32. خاتمی، احمد
 33. خدایار، ابراهیم
 34. خزائی، محمد
 35. خطیبی، ابوالفضل


 

 1. خلعت بری، اللهیار
 2. دست­غیب، عبدالعلی
 3. دلاوری، ابوالفضل
 4. رازپوش، شهناز
 5. رحمتی، محمدکاظم
 6. رحیمی ریسه، احمدرضا
 7. رواقی، علی
 8. سلیمانی، بلقیس
 9. سلیمانی، حجت­الله
 10. شایسته­فر، مهناز
 11. شفیعی، سیدضیاءالدین
 12. صالحی، نصرالله
 13. طالعی، عبدالحسین
 14. طباطبایی بهبهانی، سیدمحمد
 15. عادل، شهاب­الدین
 16. عباسی، بابک
 17. فتاحی، حسین
 18. فردی، امیرحسین
 19. فرهانی منفرد، مهدی
 20. قربانی­زرین، باقر
 21. قوجه­زاده، علیرضا
 22. کاکایی، عبدالجبار
 23. کرامتی، یونس
 24. کزازی، میرجلال­الدین
 25. کلباسی، ایران
 26. کیانفر، جمشید
 27. مسرت، حسین
 28. مشتاق­مهر، رحمان
 29. مطهرنیا، مهدی
 30. مظفری، علیرضا
 31. مهدی­پور عمرانی، روح­اله
 32. میرمحمدصادق، سیدسعید
 33. نقیب­السادات، سیدرضا
 34. نقیب­زاده، احمد
 35. نوربخش، مرتضی
 36. نوریان، مهدی