سومین دوره دبیرعلمی و هیئت داوران

     دبیر علمی: محمدرضا اسدی


     هیئت داوران:


 1. ارژمند، محمود
 2. افکاری، فریبا
 3. اکبری، منوچهر
 4. اوجبی، علی
 5. ایمانی، بهروز
 6. بهرامیان، علی
 7. تجار، راضیه
 8. ثبوت، اکبر
 9. رحمتی، محمدکاظم
 10. زنوزی­ جلالی، فیروز
 11. زیبا کلام، سعید
 12. شاکری، احمد
 13. صادقی، علی­اشرف
 14. کچوئیان، حسین
 15. کرامتی، یونس
 16. یثربی، یحیی