دومین دوره دبیر علمی

     دبیر علمی: سیّد محمود یوسف ثانی