اولین دوره دبیر علمی

     دبیر علمی: سیّد فرید قاسمی