گزارش جشنوارهکتابهای گزارش جشنواره

AWT IMAGE  کارنامه: گزارش پنج دوره جشنواره نقد کتاب (pdf)

تهران: خانه کتاب ایران، ۱۳۸۸. ۱۷۲ ص. رقعی (شومیز). ۳۲۰۰۰ ریال. چاپ اول/ ۱۰۰۰ نسخه.شابک: ۹-۲۶-۵۵۰۵-۶۰۰-۹۷۸

چکیده: در پنج دوره برگزاری جشنواره نقد کتاب نزدیک به ۵۶ منتقد برجسته از جمله شخصیت‌هایی چون استاد بهاءالدین خرمشاهی، استاد عبدالعلی دستغیب، و دکتر مصطفی ذاکری به عنوان پیش‌کسوتان عرصه نقد و نشریه‌های گران‌سنگی چون جهان کتاب، نشر دانش، نامه علوم انسانی، آینه میراث و نامه فرهنگستان مورد تقدیر قرار گرفتند. گزارش تفصیلی پنج دوره جشنواره نقد کتاب، کارنامه درخشانی را به تصویر می‌کشد و این امید را قوت می‌بخشد که جریان نقدنویسی در میان امواج پرتلاطم اندیشه‌ها و جریان‌های فکری، کاروان دانش و معرفت را هرچه بیشتر به پیشرفت و تعالی رهنمون سازد. کتاب حاضر گزارشی تفصیلی از برگزاری پنج دوره جشنواره نقد کتاب است که به همراه بخش «جشنواره نقد کتاب به روایت تصویر» به چاپ رسیده است.


AWT IMAGE  گزارش اجمالی چهارمین دوره جشنواره نقد کتاب (۲۷ آبان ۱۳۸۶) (pdf)

تهران: خانه کتاب ایران، ۱۳۸۶. ۷۹ ص. رقعی (شومیز).

چکیده:  کتاب حاضر دربرگیرنده گزارشی از چهارمین دوره جشنواره نقد کتاب است. در این گزارش به ارائه نمایه مجلات و نشریات ارسالی به دبیرخانه جشنواره، نمایه مقاله های ارسالی، نمایه مقاله های برگزیده، معرفی مقاله های برگزیده و پدیدآورندگان آنها، معرفی جوایز جنبی جشنواره ومعرفی منشورات دبیرخانه جشنواره پرداخته شده است. 


AWT IMAGE  گزارش اجمالی پنجمین دوره جشنواره نقد کتاب (۲۷ آبان ۱۳۸۷) (pdf)

تهران: خانه کتاب ایران، ۱۳۸۷. ۱۱۲ ص. رقعی (شومیز). چاپ اول/ ۵۰۰ نسخه. شابک: ۷-۸۹-۸۵۳۳-۹۶۴-۹۷۸

چکیده: کتاب حاضر، در بر گیرنده گزارشی از پنجمین دوره جشنواره نقد کتاب است. در این گزارش به ارائه نمایه مجلات و نشریات ارسالی به دبیرخانه جشنواره، نمایه مقاله‌های ارسالی، نمایه مقاله‌های برگزیده، معرفی مقاله‌های برگزیده و پدیدآورندگان آنها، معرفی جوایز جنبی جشنواره و معرفی منشورات دبیرخانه جشنوار پرداخته شده است.


AWT IMAGE  گزارش اجمالی ششمین دوره جشنواره نقد کتاب (۲۶ آبان ۱۳۸۸) (pdf)

تهران: خانه کتاب ایران، ۱۳۸۸. ۱۵۶ ص. رقعی (شومیز). چاپ اول/ ۵۰۰ نسخه.شابک: ۵-۲۴-۵۵۰۵-۶۰۰-۹۷۸

چکیده: کتاب حاضر گزارشی اجمالی از ششمین دوره جشنواره نقد کتاب است. برخی از عنوان‌های فصل‌های کتاب عبارتند از: نمایه مجلات و نشریات ششمین دوره جشنواره نقد کتاب، نمایه مقالات ارسالی به دبیرخانه ششمین دوره جشنواره نقد کتاب، نمایه مقالات راه‌یافته به مرحله دوم داوری، نمایه مقالات برگزیده و شایسته تقدیر، و نیز معرفی مقالات برگزیده و پدیدآورندگان آنها و معرفی داوران این دوره.


AWT IMAGE  گزارش اجمالی هفتمین دوره جشنواره نقد کتاب (۲۵ آبان ۱۳۸۹) (pdf)

تهران: خانه کتاب ایران، ۱۳۸۹. ۱۸۰ ص. رقعی (شومیز). چاپ اول/ ۶۰۰ نسخه. شابک: ۹-۸۴-۵۵۰۵-۶۰۰-۹۷۸

چکیده: کتاب حاضر، حاوی گزارشی از هفتمین دوره جشنواره نقد کتاب است. در این گزارش به ارائه نمایه مجلات و نشریات ارسالی به دبیرخانه جشنواره، نمایه مقاله‌های ارسالی، نمایه مقاله‌های برگزیده، معرفی مقاله‌های برگزیده و پدیدآورندگان آنها، معرفی جوایز  جنبی جشنواره و معرفی منشورات دبیرخانه جشنوار پرداخته شده است.


AWT IMAGE  گزارش اجمالی هشتمین دوره جشنواره نقد کتاب (۲۸ آذر ۱۳۹۰) (pdf)

تهران: خانه کتاب ایران، ۱۳۹۰. ۱۸۳ ص. رقعی (شومیز). چاپ اول/ ۵۰۰نسخه. شابک: ۴-۰۳۹-۲۲۲-۶۰۰-۹۷۸

چکیده: کتاب حاضر، حاوی گزارشی از هشتمین دوره جشنواره نقد کتاب است. در این گزارش به ارائه نمایه مجلات، نشریات، مجموعه مقالات، خبرگزاریها، وبلاگ ها و پایگاه های خبری هشتمین دوره جشنواره نقد کتاب پرداخته شده است. نمایه مقالات ارسالی، نمایه مقالات راه یافته به مرحله دوم داوری، مقالات برگزیده و شایسته تقدیر، معرفی مقالات برگزیده، شایسته تقدیر و پدیدآورندگان آنها، جوایز جنبی، داوران جشنواره و منشورات دبیرخانه از دیگر موضوعات این کتاب است.


AWT IMAGE  گزارش اجمالی نهمین دوره جشنواره نقد کتاب (۲۴ بهمن ۱۳۹۱) (pdf)

تهران: خانه کتاب ایران، ۱۳۹۱. ۱۶۶ ص. رقعی (شومیز). چاپ اول/ ۵۰۰نسخه. شابک: ۵-۱۰۲-۲۲۲-۶۰۰-۹۷۸

چکیده: کتاب حاضر، گزارش نهمین دوره جشنواره نقد کتاب است. در این کتاب به ارائه نمایه مجلات، نشریات، مجموعه مقالات، خبرگزاریها، وبلاگ ها و پایگاه های خبری نهمین دوره جشنواره نقد کتاب پرداخته شده است. نمایه مقالات ارسالی، نمایه مقالات راه یافته به مرحله دوم داوری، نمایه مقالات برگزیده و شایسته تقدیر، معرفی مقالات برگزیده، شایسته تقدیر و پدیدآورندگان آنها، داوران جشنواره و منشورات دبیرخانه از دیگر مباحث این کتاب است.


AWT IMAGE گزارش اجمالی دهمین دوره جشنواره نقد کتاب (۲۵ دی ۱۳۹۲) (pdf)

تهران: خانه کتاب ایران، ۱۳۹۲. ۱۶۸ ص. رقعی (شومیز). چاپ اول/ ۳۰۰نسخه. شابک: ۵-۱۵۸-۲۲۲-۶۰۰-۹۷۸

چکیده: کتاب حاضر، گزارش دهمین دوره جشنواره نقد کتاب است. در این کتاب به ارائه نمایه مجلات، نشریات، مجموعه مقالات، خبرگزاریها، وبلاگ ها و پایگاه های خبری دهمین دوره جشنواره نقد کتاب پرداخته شده است. نمایه مقالات ارسالی، نمایه مقالات راه یافته به مرحله دوم داوری، نمایه مقالات برگزیده و شایسته تقدیر، معرفی مقالات برگزیده، شایسته تقدیر و پدیدآورندگان آنها، بخش جنبی، داوران جشنواره و منشورات دبیرخانه از دیگر مباحث این کتاب است.


AWT IMAGE گزارش اجمالی یازدهمین دوره جشنواره نقد کتاب (۱۴ دی ۱۳۹۳) (pdf)

تهران: خانه کتاب ایران، ۱۳۹۳. ۱۵۲ ص. رقعی (شومیز). چاپ اول/ ۵۰۰نسخه. شابک: ۵-۱۸۶-۲۲۲-۶۰۰-۹۷۸

چکیده: کتاب حاضر، گزارش یازدهمین دوره جشنواره نقد کتاب است. در این کتاب به ارائه نمایه مجلات، نشریات، مجموعه مقالات، خبرگزاریها، وبلاگ ها و پایگاه های خبری یازدهمین دوره جشنواره نقد کتاب پرداخته شده است. نمایه مقالات ارسالی، نمایه مقالات راه یافته به مرحله دوم داوری، نمایه مقالات برگزیده و شایسته تقدیر، معرفی مقالات برگزیده، شایسته تقدیر و پدیدآورندگان آنها، داوران  جشنواره و فهرست برگزیدگان دوره های پیشین از دیگر فصول این کتاب است.


AWT IMAGE گزارش اجمالی دوازدهمین دوره جشنواره نقد کتاب (۱ دی ۱۳۹۴(pdf)

تهران: خانه کتاب ایران، ۱۳۹۴ .۱۸۰ ص. چاپ اول/ ۵۰۰ نسخه. شابک: ۹-۳۱۵-۲۲۲-۶۰۰-۹۷۸

چکیده: کتاب حاضر، گزارش دوازدهمین دوره جشنواره نقد کتاب است که به اهتمام علی علی محمدی و الهه رجبی فر فراهم آمده است. در این کتاب به ارائه نمایه مجلات، نشریات و جراید، نمایه مقالات ارسالی، نمایه مقالات ارسالی تارنماها، وبلاگ ها و پایگاه های خبری، نمایه مقالات راه یافته به مرحله دوم داوری، جدول آماری مقالات و نمایه آثار برگزیده و شایسته قدردانی دوازدهمین دوره جشنواره نقد کتاب پرداخته شده است. معرفی آثار برگزیده و پدیدآورندگان آنها، کارنامه دبیر علمی و هیئت داوران، معرفی تارنمای جشنواره نقد کتاب و ضمائم از دیگر فصول این کتاب است.


AWT IMAGE گزارش اجمالی سیزدهمین دوره جشنواره نقد کتاب ( ۲۹ آذر۱۳۹۵(pdf)

تهران: خانه کتاب ایران، ۱۳۹۵. ۲۱۲ ص. چاپ اول/ ۵۰۰نسخه. شابک: ۰-۳۶۳-۲۲۲-۶۰۰-۹۷۸

چکیده: کتاب حاضر، گزارش سیزدهمین دوره جشنواره نقد کتاب است که به اهتمام الهه رجبی فر فراهم آمده است. در این کتاب به ارائه نمایه مجلات، نشریات و جراید، نمایه مقالات ارسالی، نمایه مقالات ارسالی تارنماها، وبلاگ ها و پایگاه های خبری، نمایه مقالات راه یافته به مرحله دوم داوری، جدول آماری مقالات و نمایه آثار برگزیده و شایسته قدردانی سیزدهمین دوره جشنواره نقدکتاب پرداخته شده است. معرفی آثار برگزیده و پدیدآورندگان آنها، کارنامه دبیر علمی و هیئت داوران، معرفی تارنمای جشنواره نقد کتاب و ضمائم از دیگر فصول این کتاب است.