بخش جنبی جشنواره هفتمنشریه شایسته تقدیر

  AWT IMAGE   فصلنامه نقد ادبیمعرفی

فصلنامه نقد ادبی از بهار سال 1387 با هدف فراهم کردن فضایی برای عرضۀ دیدگاه‌ها و روش‌های نو در نقد ادبی منتشر می‌شود. خط مشی و هدف بنیادین فصلنامه بر حمایت از تفکر انتقادی و انتشار مطالعات ادبی با رویکردهای نقادانه متمرکز است. بنابراین تأکید بر آن است تا مقاله‌هایی در اولویت انتشار قرار گیرد که در گسترش تفکر انتقادی در دو زمینه نظریه ادبی و نقد عملی کارآمد باشد؛ زمینه‌های تفکر نظری و تأملات تئوریک را در پژوهش‌های ادبی فارسی تدارک بیند؛ راهی برای کاربست نظریه‌ها و روش‌های نقد در ادبیات وطنی بگشاید؛ خوانندگان را به شناخت قابلیت‌های نظریه‌پردازی در ادبیات وطنی رهنمون گردد و میان نظریه‌های جهانی نقد ادبی و ادبیات فارسی پیوندی بر قرار کند. مسلماً دستیابی به این اهداف با انتشار نوشته‌هایی تحقق‌پذیر است که دربردانده محتوا و روشی از این‌دست باشند:


الف. در جنبه نقد نظری

 1. طرح و تبیین دیدگاه تازه‌ای در مطالعات ادبی
 2. معرفی، نقد و ارزیابی یک نظریه، رویکرد، جنبش، مکتب و روش در نقد ادبی
 3. استخراج روش از نظریه: طراحی روش و چارچوب تحقیق عملی بر اساس یک نظریه ادبی
 4. بررسی پیوندهای نقد و نظریه ادبی با دیگر دانش‌های ادبی (تاریخ ادبیات، بلاغت، سبک‌شناسی)
 5. بازشناسی و تعریفِ ژانرهای ادبی و شناسایی خُرده‌گونه‌های ادبی
 6. بازشناسی، تعریف و ارزیابی اصطلاحات نقدادبی
 7. معرفی و نقد بوطیقای یک شاعر یا صوربندی دیدگاه‌های انتقادی یک نویسنده
 8. مطالعات بینارشته‌ای: بررسی ادبیات از منظر دیگر رشته‌های علوم انسانی

ب. در نقد عملی

 1. بررسی انتقادی متون ادبی بر مبنای روش­ها و رویکردهای نقد
 2. کاربست روش انتقادی تازه‌ای در پژوهش‌های ادبی
 3. نقد تطبیقی متون ادبی و بررسی‌های انتقادی بینامتنی
 4. مقاله‌های مروری که سرگذشت یک موضوع در نظریه و نقد ادبی را به شیوه انتقادی بررسی و ارزیابی کند.
 5. نقد کتاب: معرفی انتقادی کتاب‌های تازه  و مؤثر در حوزۀ نظریه و نقد ادبی