اخلاق نقداخلاق نقد

AWT IMAGE اخلاق و آیین نقد (pdf)

سیدحسن اسلامی. تهران: خانه کتاب ایران. ۱۳۹۱. ۲۲۴ ص. رقعی (شومیز). ۳۵۰۰۰ ریال. چاپ اول/ ۲۰۰۰ نسخه. شابک: ۱-۰۴۳-۲۲۲-۶۰۰-۹۷۸

چکیده: کتاب حاضر با هدف بررسی مبانی و آیین نقد کتاب در ایران و به منظور فراهم آوردن بستر مناسب فرهنگ انتقادی در جامعه ، در گام نخست با ارائه تعریفی از ماهیت نقد، ضوابط اخلاقی حاکم بر آن را بازگو کرده است. سپس کارکردهای عمده نقد را در چهار محورِ نشان دادن کاستی‌ها و گشودن راه‌های تازه، یاری به نویسندگان، ارتباط نویسندگان و خوانندگان، و حفاظت از حریم دانش و سلامت علمی بررسی کرده است. مولف کتاب در گام بعدی نحوه کاربست اصول اخلاقی نقد را در عمل، با ارائه نمونه‌های واقعی در سه فصل شرح داده است. در این مسیر ابتدا محورهای نقد آثار تألیفی، سپس شیوه نقد آثار ترجمه‌شده، و در پایان شیوه پاسخ به نقدها یا ضدنقدها مطالعه شده است.


 AWT IMAGE  پژوهش در آیینه اخلاق (pdf)

نادیا مفتونی. با مقدمه: احد فرامرز‌ قراملکی. تهران: خانه کتاب ایران، دانشکده الهیات دانشگاه تهران. ۱۳۹۱، ۱۵۲ ص. رقعی (شومیز). ۳۸۰۰۰ ریال. چاپ اول/ ۱۰۰۰ نسخه. شابک: ۷-۰۸۳-۲۲۲-۶۰۰-۹۷۸

چکیده:  کتاب حاضر مشتمل بر یک مقدمه درباره پیشینه اخلاق پژوهش و دو فصل درباره ابعاد کلی و جنبه‌های اختصاصی اخلاق تحقیق است. در بخش مقدمه، اخلاق در مباحث منطق (خطابه، شعر، جدل، مغالطه) بررسی و نگاه اندیشمندان معاصر به این مقوله مطالعه شده است. در فصل نخست ابعاد اخلاقی تحقیق به شکل عام با نگاهی به اندیشه‌های شیخ اشراق در مباحثی چون اجتناب از تنبلی و ساده‌انگاری، نقش تواضع در پیشرفت محقق، تقویت تمرکز و توجه و... تشریح گردیده است. در فصل پایانی نیز وجوه اخلاقی خاص تحقیق در چارچوب مباحثی چون صورت بندی فرضیه، جایگاه مسئله توجیه و استدلال، انواع تحلیل، اقسام نقد، ساختار مقاله، شیوه‌های استناد و ارجاع و... توضیح داده شده است.