دوازدهمین دورهمقالات برگزیده و شایسته قدردانی

کلیات و اطلاع رسانی (برگزیده)

 «تأملی بر سهم مؤلف در نگارش کتاب‌‌های تألیفی: موردپژوهی کتاب مدیریت ارتباطات برای کتابداران و متخصصان اطلاع‌‌رسانی»، مظفر چشمه سهرابی، فصلنامه نقد کتاب اطلاع رسانی و ارتباطات، شماره 1و2، بهار و تابستان 1393.  pdf مقاله

میراث پــــــــــژوهی (شایسته تقدیر)

 «نقدی بر تصحیح تازۀ خزانۀ‌ عامره»، مهدی رحیم پور، فصلنامه نقد کتاب میراث، سال اول، شماره 3 و 4، پاییز و زمستان 1393.  pdf مقاله

 «نقدی بر چاپ تازۀ التنویر فی الطب»، علی صفری آق قلعه، گزارش میراث، سال هشتم، شماره 1 و2، فروردین و تیر 1393.  pdf مقاله

فلسفه، کلام و عرفان -  فلسفه اسلامی (برگزیده)

 «تحلیل نظریه های علم دینی وآزمون الگوی حکمی- اجتهادی در تولید علوم انسانی»، سید محمدتقی موحدابطحی، فصلنامه نقدکتاب کلام، فلسفه و عرفان، سال اول، شماره 1و2، بهار و تابستان 1393.  pdf مقاله

فلسفه، کلام و عرفان -  کلام  (شایسته تقدیر)

 «از شمس ­الدین کشی تا ابن رُشد شیعی!، بررسی کتاب شیعه شناسان غربی و اصول اعتقادات شیعه دوازده امامی»، حمید عطائی نظری، آینه پژوهش، سال بیست و پنجم، شماره 2، خرداد و تیر  1393.  pdf مقاله

 «خاستگاه های فلسفه دین در ادیان ابراهیمی»، بهنام اکبری، فصلنامه نقدکتاب کلام، فلسفه و عرفان، سال اول، شماره 3و4، پاییز و زمستان1393.  pdf مقاله

دین-  علوم قرآنی و حدیث  (شایسته تقدیر)

«بررسی و نقد مبانی قرآنی احمد صبحی منصور در انحصار منبعیت قرآن با تأکید بر کتاب القرآن و کفی مصدر التشریع الاسلام»، راضیه مظفری و مجید معارف، پژوهشنامه ثقلین، دوره اول، شماره 1، بهار 1393.  pdf مقاله

دین-  کلیات اسلام   (شایسته تقدیر)

 «بررسی کتاب اندیشه اسلامی1»، غلامرضا کسایی و جلال رحیمیان، اندیشه دینی، شماره 51، دوره 14، تابستان 1393.  pdf مقاله

علوم اجتماعی- جامعه شناسی (شایسته تقدیر)

 «بازنمایی جامعه شناسی عینیت گرا در کالبد جامعه شناسی انتقادی»، محمد امین قانعی راد، فصلنامه نقد کتاب علوم اجتماعی، سال اول، شماره 1و2، بهار و تابستان 1393.  pdf مقاله

علوم اجتماعی-  ارتباطات (شایسته تقدیر)

 «قدرت ارتباطات یا قدرت اطلاعات نقدی بر نظریه قدرت شبکه ای مانوئل کاستلز، عبدالرسول دیوسالار، فصلنامه نقد کتاب اطلاع رسانی و ارتباطات، سال اول، شماره 3 و4، پاییز و زمستان 1393.  pdf مقاله

زبان - زبان شناسی (شایسته تقدیر)

 «نقد و معرفی رده شناسی زبانهای ایرانی»، محمد راسخ مهند، نشریه زبان ها و گویش های­ ایرانی- ویژه نامه نامه فرهنگستان، شماره 4، پاییز 1393.  pdf مقاله

زبان - زبان های باستانی (شایسته تقدیر)

 «نقد و بررسی ترجمه صادق هدایت از زند وهومن یسن»، سیمین دخت گودرزی، فصلنامه پژوهش­های نقد ادبی و سبک شناسی، شماره 15، بهار 1393.  pdf مقاله

علوم و فنون - تاریخ علم (برگزیده)

 «کی گوش می­کند به سروش پیام ما، یونس کرامتی، فصلنامه نقد کتاب علوم محض و کاربردی، سال اول، شماره 3 و 4، پاییز و زمستان 1393.  pdf مقاله

علوم و فنون-  زیست شناسی (شایسته تقدیر)

 «تلاش جوانان ایرانی برای معرفی شگفتی های سرزمین مادری»، حسن سالاری، فصلنامه نقد کتاب علوم محض و کاربردی، سال اول ، شماره 3و 4، پاییز و زمستان 1393.  pdf مقاله

هنــــــر  (شایسته تقدیر)

 «اول و آخر تویی ما در میان: مروری بر کتاب تاریخ پارچه و نساجی در ایران»، پروین بابایی، فصلنامه نقد کتاب هنر، سال اول، شماره 3 و 4، پاییز و زمستان 1393.  pdf مقاله

ادبیات فارسی-  متون کهن (برگزیده)

 «اهمیت تلفظ برخی از واژه­ها در تصحیح بیت هایی از شاهنامه» ، وحید عیدگاه طرقبه­ای، گزارش میراث، سال هشتم، شماره 1 و 2، فروردین و تیر 1393.  pdf مقاله

 «بررسی و نقد هفت تصحیح دیوان حافظ»، سعید لیان، نامه فرهنگستان، سال سیزدهم ، شماره 3، بهار 1393.  pdf مقاله

ادبیات فارسی-  نقد ادبی (شایسته تقدیر)

 «تاریخ گرایی نو: بررسی کتاب تاریخ بیقی در بوته نقد جدید»، قدسیه رضوانیان، فصلنامه تخصصی نقد ادبی، سال هفتم، شماره 25، بهار 1393. pdf مقاله

ادبیات داستانی (شایسته تقدیر)

 «فراداستان تاریخ نگارانه؛ مطالعه موردی: مارمولکی که ماه را بلعید»، غلامرضا پیروز، قدسیه رضوانیان و سروناز ملک، ادب پژوهی، شماره 27، بهار 1393.  pdf مقاله

ایران و اســــلام (شایسته تقدیر)

 «سُلی شاهوار، گاد گیلبار و بوریس موروزوف: بهائیان ایران، جنوب خزر و قفقاز»، سید مقداد نبوی رضوی، فصلنامه نقد کتاب ایران و اسلام، سال اول، شماره 1 و 2، بهار و تابستان 1393.  pdf مقاله

تاریــــــــخ  (برگزیده)

 «کاربرد منابع در کتاب درسی تاریخ معاصر ایران سال سوم دبیرستان، مطالعه موردی درس 10 و 11»، محمد گودرزی، فصلنامه نقد کتاب تاریخ، سال اول، شماره 3 و4، پاییز و زمستان 1393.  pdf مقاله

 «نقد و بررسی وضعیت سیاسی خراسان در دوره جانشینان نادر»، محسن رحمتی، فصلنامه نقد کتاب تاریخ، سال اول، شماره 3 و4، پاییز و زمستان 1393.  pdf مقاله

کودک و نوجوان (شایسته تقدیر)

 «خط و رسم عاشقی: تأملی بر رسم­الخط قصه­ های عاشقانه ایرانی»، مهدی شعبانی، فصلنامه نقد کتاب کودک و نوجوان، سال اول، شماره 3و4، پاییز و زمستان 1393.  pdf مقاله