نویسندگان جشنواره پنجمجمشید امشاسفند

  AWT IMAGE  امشاسفند، جمشید (1352-)


دانش آموخته کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی.معرفی

سوابق اجرایی و علمی: عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه تربیت معلم تبریز.


آثار: مقاله­هایی در حوزۀ زبان و ادبیات عرب.