نویسندگان جشنواره پنجمحمید عباداللهی

  AWT IMAGE  عباداللهی چنذانق، حمید(1349-)


دانش آموخته دکتری جامعه شناسی.معرفی

سوابق اجرایی و علمی: عضو هیئت علمی دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیلان، عضو هیئت مؤسس مرکز تحقیقات اجتماعی کندوکاو، همکاری با نهادهای مختلف در انجام و اجرای پروژه­های تحقیقی، نویسندۀ مقالاتی در حوزۀ جامعه­شناسی و علوم اجتماعی.


آثار: نگارش نزدیک به 15 مقاله در نشریات خارج و داخل کشور، از جمله: فصلنامۀ مطالعات ملی، جامعه­شناسی ایران، اقتصاد و جامعه، جهاد و...