نویسندگان جشنواره پنجمعباس خلجی

  AWT IMAGE  خلجی، عباس (1343-)


دانش آموخته دکتری علوم سیاسی.معرفی

سوابق اجرایی و علمی: عضو هیئت علمی و استادیار گروه علوم سیاسی در مجتمع علوم انسانی دانشگاه امام حسین(ع)، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد قیام دشت و تهران مرکز، دانشکده صدا و سیما و جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران، دبیر و عضو گروه علوم سیاسی شورای بررسی متون در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و... مؤلف مقالات متعدد درحوزه علوم سیاسی و اجتماعی و نقد آثار منتشر شده در این حوزه.


آثار: نگارش نزدیک به 30 مقاله تحقیقی و انتقادی در نشریات متعدد، از جمله سیاست دفاعی، پانزده خرداد، نامۀ علوم انسانی، مجله دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، مصباح، کتاب نقد، حضور و...