نویسندگان جشنواره پنجممحمد غلامرضایی

  AWT IMAGE  غلامرضایی، محمد (1331-)


دانش آموخته دکتری زبان و ادبیات فارسی.



معرفی

سوابق اجرایی و علمی: تدریس در دانشگاه تربیت معلم تهران، دانشگاه یزد و دانشگاه شهید بهشتی، محقق زبان و ادبیات فارسی.


آثار: تألیف کتاب­های فهرست کتابخانۀ انجمن آثار ملی، جلد نخست: فهرست نسخه­های خطی، داستان­های غنایی منظوم تا آغاز قرن هفتم، سبک­شناسی شعر پارسی (از رودکی تا شاملو)، برگزیدۀ اشعار ناصر خسرو، روش تحقیق و شناخت مراجع ادبی و... نگارش بیش از 50 مقاله در موضوع زبان و ادبیات فارسی در نشریات متعدد از جمله: مجله پژوهشی دانشگاه اصفهان (حوزۀ معاونت پژوهشی)، پژوهشنامه دانشگاه شهیدبهشتی، آینده، دانشنامه زبان و ادب فارسی و...