نویسندگان جشنواره پنجممریم غفاری جاهد

  AWT IMAGE  غفاری جاهد، مریم (1350-)


دانش آموخته کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی.معرفی

سوابق اجرایی و علمی: همکاری با نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه­ها، دفتر تدوین و پژوهش تاریخ انقلاب اسلامی.


آثار: مقالات در زمینه­های ادبی، تاریخی، مذهبی و سیاسی.