نویسندگان جشنواره پنجمسیّد رضا حسینی

  AWT IMAGE  حسینی، سیّد رضا (1357-)


دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم سیاسی.معرفی

سوابق اجرایی و علمی: نگارش مقالاتی در حوزه علوم سیاسی و تاریخ.