نویسندگان جشنواره پنجمسیّد امین حسینیون

  AWT IMAGE  حسینیون، سیّد امین (1361-)


دانش آموخته کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی .معرفی

سوابق اجرایی و علمی: داستان­نویس، فیلم­نامه نویس، مترجم.

آثار: نگارش مقالاتی در حوزه ادبیات داستانی و نمایش در کتاب ماه کودک و نوجوان، روزنامه اعتماد و...