بخش جنبی جشنواره پنجممنتقد پیشکسوت

AWT IMAGE  ذاکری، مصطفی (1314 ـ )


دانش آموخته تحصیلات حوزوی و دکتری زبانهای قدیم و میانه ایرانی.معرفی

سوابق اجرایی و علمی: تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی کرج، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم قضایی و... همکاری با مرکز نشر دانشگاهی برای تهیه فرهنگ بزرگ فارسی، همکاری با مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب و...


آثار: تألیف کتاب اتباع و مهملات در زبان فارسی (تهران، مرکز نشر دانشگاهی، 1381) و نگارش مقالات متعدد انتقادی در نشریات آینه میراث، جهان کتاب، نشر دانش و...