بخش جنبی جشنواره پنجمنشریه شایسته تقدیر

AWT IMAGE  نامه فرهنگستان (فصلنامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی)


نشریه شایسته تقدیر.معرفی

نخستین شماره این فصلنامه در سال 1374 انتشار یافت و تاکنون 36 شماره از آن به صورت مستمر منتشر شده است. این نشریه در حوزۀ زبان وادبیات فارسی، اهداف زیر را دنبال می­کند:

  • نتایج کار محققان را در زمینه­ی زبان وادب فارسی و گویش­های ایرانی ارائه کند؛
  • تحقیقات راجع به اوضاع زبانیِ حوزۀ فرهنگی زبانِ فارسیِ بیرون از مرزهای کشور را منعکس سازد؛
  • به منظورِ بالا بردن مایۀ ذوقی و فکری، برای نقد جایِ شایسته ­ای باز کند؛
  • نتایجِ آن بخش از تحقیقاتی را که مستقیم یا غیرمستقیم به تقویتِ زبان فارسی و تهذیب آن و دفعِ آفات آن کمک کند، در دسترس خوانندگان قرار دهد؛
  • به ادبیاتِ معاصر و انواع تازۀ آن، مانند رمان ودیگر انواع ادبیات داستانی، طنز و فکاهی­ نویسی، که تاکنون در محافلِ دانشگاهی با کم اعتنایی مواجه بوده است، توجهی که درخورِ آن است مبذول دارد؛
  • زمینه­ های تحقیقاتیِ تازه ­ای به روی پژوهشگران و دانشگاهیان بگشاید، یا توسعۀ این زمینه­ ها را تشویق کند؛
  • در حوزۀ گویش ­شناسی، تازه ­ترین دستاوردهای محققان ایرانی و بیگانه را عرضه دارد؛
  • در عرصۀ فرهنگِ مردمی، حاصلِ پژوهش­های پژوهشگران را منتشر سازد؛
  • زمینه­ های مشترک در تحقیقات ادبی، مانند فنّ بلاغت، را مطرح سازد.
  • یکی از موضوعاتی که این فصلنامه به صورت دائمی از نخستین شماره بدان توجه کرده، مقولۀ «نقد و بررسی» است. این نقد و بررسی، شاملِ آثار تازه منتشر شده در حوزۀ زبان و ادبیات فارسی، زبان­شناسی، آثار ایران­شناسان و... است.