اخبار مهلت ارسال آثار فراخوان سیزدهمین جشنواره نقد کتاب تا پایان تیرماه تمدید شد.

  javascript:void(0)  فراخوان سیزدهمین دوره جشنواره نقد کتاب تمدید شد. منتقدان و سردبیران نشریات می توانند تا پایان تیرماه مقالاتی را که در سال 1394 در حوزه نقد کتاب منتشر کرده اند از طریق بخش ارسال مقالات این سایت به دبیرخانه جشنواره ارسال نمایند.  1 تیر 1395   [فراخوان