دوازدهمین دورهدبیر علمی

AWT IMAGE    سیّد حسن اسلامی اردکانی (1339 ـ )


دانش‌آموخته دکتری فلسفه دین، دانشگاه قم.کارنامک

 • عضو هیئت علمی و مدیر گروه فلسفه اخلاق دانشگاه ادیان و مذاهب،
 • سردبیر فصلنامه نقد کتاب اخلاق، علوم تربیتی و روان‌شناسی،
 • داور جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران،
 • برگزیده چهارمین جشنواره فارابی،
 • تقدیر شده در کتاب سال جمهوری اسلامی،
 • برگزیده کتاب فصل جمهوری اسلامی،
 • برگزیده چهار دوره جشنواره نقد کتاب،
 • برگزیده سه دوره دبیرخانه دین‌پژوهان،
 • برگزیده پایان‌نامه سال و کتاب سال دانشجویی.

گزیده آثار

 • نوشتن در جزایر پراکنده: جستارهایی در اخلاق پژوهش، قم: انتشارات نور مطاف، 1391،
 • اخلاق و آیین نقد کتاب، تهران: خانه کتاب، 1391،
 • شبیه‌سازی انسانی از دیدگاه آیین کاتولیک و اسلام، قم: دانشگاه ادیان و مذاهب، 1386،
 • دروغ مصلحت‌آمیز: بحثی در مفهوم و گستره آن، قم: بوستان کتاب قم، چ 3، 1387،
 • اندیشه‌نامه علامه بلاغی، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1386،
 • اخلاق نقد، نشر معارف، 1383،
 • محمد پیامبر رحمت، انتشارات خرم، 1375،
 • «تقابل پرنویسی و خوب‌نویسی در علم: تحلیل انتقادی»، راهبرد فرهنگ، ش 25، بهار 1393،
 • «ابرهای تهی: فقر ساختار و محتوا در کتاب‌های روش تحقیق»، آینه پژوهش، دوره 24، ش 142، پاییز 1392،
 • «فربهی یا آماس؛ تحلیل ساختار مقالات (نا)علمی ـ پژوهشی در علوم انسانی»، روش­شناسی علوم انسانی، ش 74 ـ 75، س 19، بهار و تابستان 1392،
 • «اخلاق زیست محیطی: زمینه ها، دیدگاه ها و چشم انداز آینده»، فصلنامه اخلاق وحیانی، 1392،
 • «دو استدلال اخلاقی بر ضد مصرف گوشت صنعتی»، پژوهش های اخلاقی، ش 1 ـ 2، 1391،
 • «منزلت اخلاق پژوهش در کتاب های روش تحقیق به زبان فارسی: بررسی انتقادی»، روش­شناسی علوم انسانی، س 17، ش 69، زمستان 1390.