اخبار عناوین مقالات راه یافته به مرحله نهایی داوری سیزدهمین دوره جشنواره نقد کتاب

   1. کلیات و اطلاع رسانی

 1. ابهام زدایی از اف.آر.بی.آر.به شیوه ماکسول، ملیحه درخوش، فصلنامه نقد کتاب اطلاع رسانی و ارتباطات، س دوم، ش 5، بهار 1394.
 2. آموزش نشر و نگارش در علم اطلاعات و دانش‌شناسی (همراه با نقد اثر آشنایی با نشر و ویراستاری)، حمید محسنی، فصلنامه نقد کتاب اطلاع رسانی و ارتباطات، س دوم، ش 5، بهار 1394.
 3. پر، اما ناپرداخته! نقدی بر کتاب روش تحقیق در علم اطلاعات و دانش شناسی، ابراهیم افشار، فصلنامه نقد کتاب اطلاع رسانی و ارتباطات، س دوم، ش6، تابستان 1394.
 4. تولید کتاب (از ابتدا تا انتها)، حمید محسنی، فصلنامه نقد کتاب اطلاع رسانی و ارتباطات، س دوم، ش 7و8، پاییز و زمستان 1394.
 5. دانشنامه ای برای کتاب و نشر، مجید رهبانی، فصلنامه نقد کتاب اطلاع رسانی و ارتباطات، س دوم، ش 5، بهار 1394.
 6. رفتار اطلاعاتی: یک غریزه تکاملی، شعله ارسطوپور، فصلنامه نقد کتاب اطلاع رسانی و ارتباطات، س دوم، ش 5، بهار 1394.
 7. روش تحقیق: روش سرقت علمی و انحطاط و انزوال تحقیق، علیرضا نوروزی، فصلنامه نقد کتاب اطلاع رسانی و ارتباطات، س دوم، ش 6، تابستان 1394.
 8. روش های کیفی در پژوهش علم اطلاعات و دانش شناسی، معصومه نیک نیا، جهان کتاب، س بیستم، ش 3-5.
 9. سنجش و مصورسازی پراکندگی جغرافیایی ثروت علمی : مفاهیم و کاربردها، محمدرضا فرهادپور، فصلنامه نقد کتاب اطلاع رسانی و ارتباطات، س دوم، ش 5، بهار 1394.
 10. طراحی و مدیریت وبگاه کتابخانه­ها و مراکز اطلاع رسانی، شیما مرادی، فصلنامه نقدکتاب اطلاع رسانی و ارتباطات، س دوم، ش 5، بهار 1394.
 11. فوکوس گروه به‌مثابه پژوهش کیفی، نجلا حریری، فصلنامه نقد کتاب اطلاع رسانی و ارتباطات، س دوم، ش 7و8، پاییز و زمستان 1394.
 12. کالبدشناسی و اعتبارسنجی کتاب‌های دانشگاهی، مظفر چشمه سهرابی، فصلنامه نقدکتاب اطلاع رسانی و ارتباطات، س دوم، ش 7و8، پاییز و زمستان 1394.
 13. کهنه اما هنوز خواندنی: نقد کتاب کتابداری و کتاب پژوهی در نوشته­های نوش آفرین انصاری، آزادمهر دانش فاطمیه، فصلنامه نقد کتاب کودک و نوجوان، س 2، ش 7-8، پاییز و زمستان 1394.
 14. گذری و نظری آئینه ای بر تحولات و پیشرفت های کتابداری و اطلاع رسانی ایران، مهدی محمدی، فصلنامه نقد کتاب اطلاع رسانی و ارتباطات، س دوم، ش 7و8، پاییز و زمستان 1394.
 15. مرجع شناسی و نیاز به شناخت منابع مرجع لاتین: نقد و بررسی کتاب مرجع شناسی لاتین، سولماز زرداری، فصلنامه نقد کتاب اطلاع رسانی و ارتباطات، س دوم، ش 5، بهار 1394.
 16. نقش نظام حقوق مالکیت فکری در توسعه اقتصاد دانش‌محور، ابوالفضل احمدزاده، فصلنامه نقد کتاب اطلاع رسانی و ارتباطات، س دوم، ش 5، بهار 1394.

2. میراث پژوهی

 1. بررسی التوسل الی الترسل بهاءالدین بغدادی و معرفی نسخ نویافته، سهیلا یوسفی، آینه میراث، س سیزدهم، ش 57، پاییزو زمستان1394.
 2. بررسی انتقادی تصحیح کتاب  احوال و اخبار برمکیان، سارا سعیدی، آینه میراث، س سیزدهم، ش 56، بهار و تابستان 1394.
 3. بررسی نارسایی ­ها و کاستی های تصحیح رساله تبصره المبتدی و تذکره المنتهی و لزوم تصحیح مجدد آن، حمزه کفاش، آینه میراث، س سیزدهم، ش 57، پاییزو زمستان1394.
 4. تزلزلی پر گزند در بن کاخی بلند: نقدی بر ویراست رساله اثبات العقل المجرد نصیرالدین طوسی و برخی از شروح آن، حمید عطائی نظری، فصلنامه نقد کتاب میراث، س دوم، ش 5، بهار 1394.
 5. دو تحریر متفاوت از جامع التمثیل، شهرام آزادیان و محمدعلی اجتهادیان، ادب فارسی، س پنجم، ش2، پاییز و زمستان 1394.
 6. ریشه یابی برخی از حکایات کتاب احوال و اخبار برمکیان و رفع پاره ای از کاستیهای آن با تکیه بر منابع جنبی، سارا سعیدی، س سیزدهم، ش 57، پاییزو زمستان1394.
 7. سیاهی بر سپیدی: نقد کتابشناسی از سواد تا بیاض، نادر مطلبی کاشانی، فصلنامه نقد کتاب میراث، س دوم، ش 5، بهار 1394.
 8. ضرورت تصحیح مجدد مجموعه رسائل عزیزبن محمد نسفی، احسان رئیسی، آینه میراث، س سیزدهم، ش 57، پاییزو زمستان1394.
 9. فهرست کتابهای سنگی چاپ شبه قاره در مرکز احیای میراث اسلامی قم، منوچهر آراسته، فصلنامه نقد کتاب میراث، س دوم، ش 6-7، تابستان و پاییز 1394.
 10. فهرست نسخه های خطی کتابخانه مرکزی ملی تبریز، علی صادق زاده وایقان، فصلنامه نقد کتاب میراث، س دوم، ش 6-7، تابستان و پاییز 1394.
 11. کتابهای تازه در زمینه ایران شناسی به زبان روسی، گودرز رشتیانی، فصلنامه نقد کتاب میراث، س دوم، ش 5، بهار 1394.
 12. 1394.
 13. لزوم توجه به نقش هم خانوادگی متون در تصحیح آثار کلامی (2): ارزیابی تصحیحی شتابزده از المخلص فی اصول الدین شریف مرتضی، حمید عطائی نظری، فصلنامه نقد کتاب میراث، س دوم، ش 6و 7، تابستان و پاییز 1394.
 14. معرفی و نقد کتاب نقد متن پژوهی مدرن، آزاده شریفی، فصلنامه نقد کتاب میراث، س دوم، ش 8، زمستان 1394.
 15. مکتب هنری شیراز در نسخ خطی ایران، علی صادق زاده وایقان، فصلنامه نقد کتاب میراث، س دوم، ش 5، بهار 1394.
 16. نقد تصحیح التدوین فی اخبار قزوین، هادی درزی رامندی و محمد منصور طباطبایی، متن شناسی ادب فارسی، س هفتم، ش 27، پاییز 1394.
 17. نقد و بررسی فهرست نسخه های خطی کتابخانه آقا سیدکاظم ­میریحیی، سوسن اصیلی، فصلنامه نقد کتاب میراث، س دوم، ش 5، بهار 1394.
 18. نقد و بررسی کتاب فرهنگ نصیری، حسین بخشی، آینه میراث، س سیزدهم، ش 57، پاییز و زمستان1394.
 19. نیم نگاهی به فهرست نسخه های خطی کتابخانه ملی ایران(ج54)، حسین متقی، فصلنامه نقد کتاب میراث، س دوم، ش 5، بهار 1394.

3.فلسفه، کلام و عرفان

 1. انتحال و ابتذال در اخلاق پژوهی عرفانی، جویا جهانبخش، آینه پژوهش، س بیست و ششم، ش1، فروردین و اردیبهشت 1394.
 2. آرمان آرمان شهر، مهدی بهنیافر، جستارهای فلسفه دین، ش 10، س چهارم، پائیز و زمستان 1394.                    
 3. پاسخ به نقد کتاب فلسفه تحول تاریخ در شرق و غرب تمدن اسلامی، موسی نجفی و علیرضا جوادزاده، فصلنامه نقدکتاب کلام، فلسفه و عرفان، س دوم، ش8-7، پاییز و زمستان 1394.
 4. تعلیقاتی بر کتاب پدیدارشناخت تاریخ استعلایی فلاسفه اسلامی، محمد فنائی اشکوری، فصلنامه نقدکتاب کلام، فلسفه و عرفان، س دوم، ش6-5، بهار و تابستان 1394.
 5. دشواری­های فرهنگ نگاری منطق: نقد و بررسی کتاب فرهنگ نامه منطق، اسدالله فلاحی، فصلنامه نقدکتاب کلام، فلسفه و عرفان، س دوم، ش6-5، بهار و تابستان 1394.
 6. روش شناسی علم کلام در بوته نقد، محمود هدایت افزا، فصلنامه نقدکتاب کلام، فلسفه و عرفان، س دوم، ش6-5، بهار و تابستان 1394.
 7. روش نادرست و پیش فرض­های کاذب در لعن­های نامقدس: بررسی کتاب پژوهش هایی در آثار علمی و فلسفی بوعلی سینا، محمد امین هدایت افزا، فصلنامه نقدکتاب کلام، فلسفه و عرفان، س دوم، ش6-5، بهار و تابستان 1394.
 8. شروط امکان تألیف درباره کانت، سیّد محسن اسلامی، فصلنامه نقد کتاب اخلاق، علوم تربیتی و روان شناسی، س اول، ش 1، بهار 1394.
 9. صوفیان و بوداییان، در جست و جوی مفاهیم مشابه دو سنّت رهبانی، مصطفی شاکری، فصلنامه نقدکتاب کلام، فلسفه و عرفان، س دوم، ش6-5، بهار و تابستان 1394.
 10. فضولی در کلام شیعه، نقد یک ابتذال، نقد یک انتحال، حمید عطائی نظری، آینه پژوهش، س بیست و ششم، ش6، بهمن و اسفند1394.
 11. ما به کجاییم و امانت کجاست: نقد ترجمه ی فارسی اللمع فی التصوف، سعید کریمی، آینه میراث، ش 56، س سیزدهم، بهار و تابستان 1394.
 12. معرفی و نقد فلسفه تحول تاریخ در شرق و غرب تمدن اسلامی، احمد لهراسبی، فصلنامه نقدکتاب کلام، فلسفه و عرفان، س دوم، ش8-7،  پاییز و زمستان 1394.
 13. معرفی و نقد کتاب ادیان و مذاهب در ایران باستان، ابوالفضل سپهری، فصلنامه نقدکتاب کلام، فلسفه و عرفان، س دوم، ش8-7، پاییز و زمستان 1394.
 14. ملاحظاتی درباره برخی «مباحث معرفت شناسی در فلسفه اسلامی»، مجید مرادی، فصلنامه نقدکتاب کلام، فلسفه و عرفان، س دوم، ش6-5، بهار و تابستان 1394.
 15. ملاحظاتی علمی- فرهنگی درباره متافیزیک، سیّد محسن اسلامی، فصلنامه نقدکتاب کلام، فلسفه و عرفان، س دوم، ش6-5، بهار و تابستان 1394.
 16. نقد و بررسی دیدگاه پروفسور پاول هک در کتاب زمینه مشترک، محمد جعفر مروارید و حسن توسلی، پژوهشنامه کلام، ش2، س دوم، بهار و تابستان 1394.        
 17. نقد و بررسی کتاب تاریخ تصوف 1، حجت الله جوانی، فصلنامه نقدکتاب کلام، فلسفه و عرفان، س دوم، ش6-5، بهار و تابستان 1394.
 18. نقد و بررسی نظریه نقد عقل عربی، سیّد محسن میری و قاسم  ابراهیمی پور، مطالعات اندیشه معاصر مسلمین، ش 2، پاییز و زمستان 1394.
 19. نقدی بر بن لایه­های شناخت، علی اصغر مروّت ، فصلنامه نقدکتاب کلام، فلسفه و عرفان، س دوم، ش8-7،  پاییز و زمستان 1394.
 20. نگاهی نقادانه به کتاب نقد مبانی فلسفی فلسفه برای کودکان، سمانه عسکری، فصلنامه نقدکتاب کلام، فلسفه و عرفان، س دوم، ش8-7،  پاییز و زمستان 1394.

4. علوم تربیتی و روانشناسی

 1. شرایط عشق: فلسفه یا روانشناسی گری؟، آرش حیدری، فصلنامه نقد کتاب اخلاق، علوم تربیتی و روانشناسی، ش 2، س  اول، تابستان 1394.
 2. کتاب درسی: شایست ها و ناشایست ها، محمد هدایی، فصلنامه نقد کتاب اطلاع رسانی و ارتباطات، س دوم، ش 6، تابستان 1394.
 3. نقدی بر کتاب نگرشی کاربردی بر: روشهای تدریس و هنر معلمی، حسین عبداللهی، پژوهش نامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی، ش 37، س پانزدهم، زمستان 1394.

5. دین

الف) قرآن وحدیث

 1. آسیب شناسی ترجمه فولادوند با تکیه بر کارکردهای صرفی، نحوی، واژگانی و بلاغی دانش معناشناسی، مالک عبدی، مطالعات ترجمه قرآن و حدیث، ش 3، س دوم، بهار و تابستان 1394.
 2. بررسی محتوای کتاب مقطع سوم ابتدایی«هدیه های آسمان» (تألیف 1392 ) از منظر اصول انتخاب محتوای آموزشی در قرآن کریم،           مژده علیزاده و سید حمیدرضا علوی، اسلام و پژوهش های تربیتی، ش 13، بهار و تابستان 1394.               
 3. بررسی و نقد منهج قفاری در کتاب اصول مذهب الشیعه، ابوالفضل قاسمی و فتح الله نجارزادگان، سلفی پژوهی، ش2، س اول، پاییز و زمستان 1394.             
 4. بررسی و نقدکتاب شفاهی و مکتوب در سده­های اسلامی، خاتون جویباری، فصلنامه نقد کتاب قرآن و حدیث، س اول، ش1، بهار 1394.
 5. تحلیل انتقادی دیدگاه مدرسی طباطبایی در کتاب مکتب تکامل در فرایند در مورد احادیث شیعی، عبدالهادی فقهی زاده و محمد مقداد امیری، پژوهشهای قرآن و حدیث، ش 12، س چهل و هشتم، بهار و تابستان 1394.                
 6. ترجمه طاهره صفارزاده، ترجمه ای ارتباطی از قرآن کریم، حسین تک تبار فیروز جانی، مطالعات ترجمه قرآن و حدیث، ش 3، س دوم،  بهار و تابستان 1394.
 7. تقطیع حدیث : ارزیابی تقطیع در الجامع الصغیر، مصطفی همدانی، پژوهش های قرآن و حدیث، دوره 48 ، ش 1، بهار 1394.
 8. دانش صرف و نقش آن در دستیابی به قرائت صحیح: نقد درس دوم کتاب نقش علوم ادبی در تفسیر قرآن، جواد آسه، فصلنامه نقد کتاب قرآن و حدیث، س اول، ش 2و3، تابستان و پاییز 1394.
 9. ردی بر کتاب متی یشرق نورک ایها المنتظر، مرتضی ترابی، سلفی پژوهی، ش 2، س اول، پاییز و زمستان 1394.     
 10. نقد کتاب از دریا به آسمان: اصول تفسیر قرآن کریم برگرفته از روایات اهل‌بیت (ع)، سیّد هدایت جلیلی، فصلنامه نقد کتاب قرآن و حدیث، س اول، ش 2و3، تابستان و پاییز 1394.
 11. نقد مصادیق اعجاز علمی قرآن در آثار هارون یحیی، سید مفید حسینی کوهساری و زهرا علیمرادی            ، قرآن و علم، ش 17، پائیز و زمستان 1394.
 12. نقد و بررسی ترجمه شهیدی از نهج البلاغه بر اساس نظریه گرایش های ریخت شکنانه آنتوان برمن، شهرام دلشاد و...، مطالعات ترجمه قرآن و حدیث، ش4، س دوم، پاییز و زمستان 1394.               
 13. نقد و بررسی رویکرد تحقیق موضوعی در قرآن کریم،  مصطفی حسینی گلکار، دوفصلنامه تخصصی پژوهش‌های میان‌رشته‌ای قرآن‌کریم، ش 22، سال ششم، بهار و تابستان.
 14. نقد و بررسی کتاب انکار قرآن، هاجرخاتون قدمی جویباری، فصلنامه نقد کتاب قرآن و حدیث، س اول، ش 2و3، تابستان و پاییز 1394.
 15. نقدی بر ترجمه فارسی قرآن کریم حدادعادل از منظر ترجمه مفهومی، محمد حسن امرایی و یحیی معروف، مطالعات ترجمه قرآن و حدیث، ش 4، س دوم، پاییز و زمستان 1394.
 16. نقدی بر کتاب آشنایی با تاریخ تفسیر و مفسران، علی نجفی نژاد، آینه پژوهش، س بیست و ششم، ش 3، مرداد و شهریور 1394.
 1. نگاهی به ترجمه قرآن حداد عادل، نادعلی عاشوری تلوکی و احمدرضا توکلی، پژوهش های زبان شناختی قرآن، ش 7، س4، بهار و تابستان 1394.                 
 2. نگریستن در تلألؤ نور(مروری بر زندگی و آثار محدث نوری)، عبدالحسین طالعی، آینه پژوهش، س بیست و ششم، ش 4، مهر و آبان 1394.

ب) فقه و حقوق:

 1. ادبیات حقوقی فارسی به کجا می رود؟، به بهانه نقد کتاب اجاره رحم، ابراهیم عبدی­پور، فصلنامه نقدکتاب فقه و حقوق، س اول، ش3 و4، پاییز و زمستان 1394.
 2. از توسعه پایدار تا توسعه پای دار: تأملی بر کتاب حقوق محیط زیست و توسعه پایدار، علی مشهدی، فصلنامه نقد کتاب فقه و حقوق، س اول، ش 1، بهار 1394.
 3. از مصونیت تا مسئولیت: تأملی بر کتاب مسئولیت حمایت: مصطفی فضائلی، فصلنامه نقدکتاب فقه و حقوق، س اول، ش 2، تابستان 1394.
 4. بیع فرانسوی پشت صورتک ایرانی: نگاهی به کتاب بررسی تطبیقی عقد بیع در قانون مدنی فرانسه و حقوق ایران، مسعود حبیبی مظاهری، فصلنامه نقد کتاب فقه و حقوق، س اول، ش 1، بهار 1394.
 5. تألیف فلسفه فقه، ضرورتی که همچنان باقی است، ناصر قربان نیا، فصلنامه نقد کتاب فقه و حقوق، س اول، ش 1، بهار 1394.
 6. تجارب پیشگیری از جرم در مناطق در حال توسعه: نقدی بر پیشگیری از جرم با تأکید بر راهبردهای اجتماعی، غلامرضا محمدنسل، فصلنامه نقد کتاب فقه و حقوق، س اول، ش3 و4، پاییز و زمستان 1394.
 7. تلاشی قابل تحسین و کاش دقت افزون، تأملی در کتاب قرارداد سفارش خلق اثر نوشتاری، علیرضا، محمدزاده وادقانی، فصلنامه نقدکتاب فقه و حقوق، س اول، ش3 و4، پاییز و زمستان 1394.
 8. حدود و تعزیرات در شریعت و حکومت: نقدی بر حدود اختیارات حاکم در حقوق کیفری اسلام، سیّدجواد ورعی، فصلنامه نقد کتاب فقه و حقوق، س اول، ش3 و4، پاییز و زمستان 1394.
 9. حقوق معاملات بورس در چنبره نرم افزارها: نقد کتاب مبانی حقوقی بیع سهام در بورس، کورش کاویانی، فصلنامه نقد کتاب فقه و حقوق، س اول، ش 1، بهار 1394.
 10. در جستجوی بنیادهای برای صلح و همزیستی مسالمت آمیز مسلمانان در جامعه جهانی، رحیم نوبهار، فصلنامه نقد کتاب فقه و حقوق، س اول، ش 1، بهار 1394.
 11. دغدغه نظام‌سازی دینی: شهید صدر و فقه اهداف، محمود حکمت‌نیا، فصلنامه نقد کتاب فقه و حقوق، س اول، ش2، تابستان1394.
 12. راهکارهای مبارزه با پولشویی یا گزارش های ژورنالیستی، محمد ابراهیم شمس ناتری، فصلنامه نقد کتاب فقه و حقوق، س اول، ش 1، بهار 1394.
 13. شرح قانون یا شرح پیش نویس قانون؟ نقد و بررسی کتاب شرح بایسته­های قانون مجازات اسلامی، مسعود امامی، فصلنامه نقدکتاب فقه و حقوق، س اول، ش 2، تابستان 1394.
 14. شناخت راه های محرمیت: نیازمند دقتی دو چندان: نقدی بر کتاب بررسی راه­های محرمیت از دیدگاه فقه امامیه، سیّد ضیا مرتضوی، فصلنامه نقد کتاب فقه و حقوق، س اول، ش3 و4، پاییز و زمستان 1394.
 15. فقه اجتماعی و کاستی های جدی روش تفقه با نگاهی بر کتاب فقه اجتماعی، سیّد پیمان غنائی، فصلنامه نقدکتاب فقه و حقوق، س اول، ش 2، تابستان 1394.
 16. قطره ای در هامون تشنه حقوق بیگانگان: نقد کتاب حقوق بیگانگان: یدالله عسگری، فصلنامه نقد کتاب فقه و حقوق، س اول، ش 1، بهار 1394.
 17. مطالعه تطبیقی قرارداد سفارش ساخت در فقه و حقوق، سیّد حسین صفائی، فصلنامه نقد کتاب فقه و حقوق، س اول، ش 1، بهار 1394.
 18. مقصودی که ناخوانده ماند: نگاهی به کتاب مرجعیت شیعه از آغاز تاکنون، محمدکاظم حقانی فضل، فصلنامه نقدکتاب فقه و حقوق، س اول، ش2، تابستان 1394.
 19. نسب و تغییر جنسیت در گذرگاه حقوق: مروری بر کتاب مطالعه تطبیقی نسب و تغییر جنسیت درحقوق ایران و فرانسه، محمدمهدی کریمی نیا، فصلنامه نقد کتاب فقه و حقوق، س اول، ش2، تابستان1394.
 20. نقش عوامگرایی سیاستمداران غربی در ظهور سیاست کیفری خشن: تأملی بر کتاب سیاست کیفری سختگیرانه، عادل ساریخانی، فصلنامه نقد کتاب فقه و حقوق، س اول، ش2، تابستان1394.
 21. نگاهی به کتاب اصول و مفاهیم بنیادین حقوق عمومی، عباس ایمانی، فصلنامه نقد کتاب فقه و حقوق، س اول، ش 1، بهار 1394.

ج) اخلاق

 1. بایسته‌های ترسیم و تحلیل منطقی نظام فضایل و رذایل اخلاقی (نقد و تحلیل کتاب اخلاق اسلامی؛ مبانی و مفاهیم)، سیّد حسین حسینی، پژوهش نامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی، س پانزدهم، ش 4، زمستان 1394.
 2. بررسی آمیغ نوشته اخلاق مصور، مهدی فردوسی مشهدی، فصلنامه نقد کتاب اخلاق و روانشناسی، س اول، ش 3و4، پاییز و زمستان 1394.
 3. بررسی کتاب رفتار اخلاقی انسان با خود، محمد عالم زاده نوری، فصلنامه نقد کتاب اخلاق و روانشناسی، س اول، ش 3و4، پاییز و زمستان 1394.
 4. تأملی درباب ترجمه برابری و جانبداری، علیرضا صیاد منصور، فصلنامه نقد کتاب اخلاق و روانشناسی، س اول، ش 3و4، پاییز و زمستان 1394.
 5. در باب یاوه­گویی بر تخت پروکراستیسی، کاوه بهبهانی، فصلنامه نقد کتاب اخلاق و روانشناسی، س اول، ش 2، تابستان 1394.
 6. دعوت دوباره به فضیلت فکری، امیرحسین خداپرست، فصلنامه نقد کتاب اخلاق و روانشناسی، س اول، ش 3و4، پاییز و زمستان 1394.
 7. سه گانه «قرآن، کتاب زندگی»: بررسی سه کتاب درحوزه انسان و قرآن، سیّد محمد علی طباطبایی، فصلنامه نقد کتاب اخلاق و روانشناسی، س اول، ش1، بهار 1394.
 8. فرسایش هویت اخلاقی، علی مهجور، فصلنامه نقد کتاب اخلاق و روانشناسی، س اول، ش 1، بهار1394.
 9. کدام لاله در رهگذار باد است: نقدی بر کتاب در رهگذار باد و نگهبان لاله نوشته مصطفی ملکیان، امیر صائمی، فصلنامه نقد کتاب اخلاق و روانشناسی، س اول، ش 2، تابستان 1394.
 10. کدام هیوم، کدام اخلاق: بررسی سه ترجمه از تحقیقی درباب مبانی اخلاق: سیّد محمد حسین صالحی، فصلنامه نقد کتاب اخلاق و روانشناسی، س اول، ش 2، تابستان 1394.
 11. معرفی و نقد یک کتاب و دو ترجمه آن کلیات فلسفه اخلاق جیمز ریلچز، سیّد علیرضا صالحی، فصلنامه نقد کتاب اخلاق و روانشناسی، س اول، ش 1، بهار 1394.

6. علوم اجتماعی

الف) علوم اجتماعی و علوم سیاسی:

 1. ایدئولوژی مآبی یک جامعه شناس یا بی اعتنایی به سنت های نظری: نقد جامعه شناختی کتاب خانواده ایرانی، امید علی احمدی، فصلنامه نقد کتاب علوم اجتماعی، س دوم، ش 7 و 8، پاییز و زمستان 1394.
 2. بررسی کتابهای مطالعات اجتماعی و راهنمای معلم پایه هفتم سال تحصیلی 92-93، زهرا احمدزاده اهری، محمدرضا قادری و عبدالله اخباری، رشد آموزش علوم اجتماعی، دوره هفدهم، ش 67، تابستان 1394.
 3. جامعه شناسی در برابر سلطه دولت و بازار: بررسی کتاب جامعه شناسی مردم مدار، کیمیا انصاری، فصلنامه نقد کتاب علوم اجتماعی، س دوم، ش 7 و 8، پاییز و زمستان 1394.
 4. جای خالی جامعه شناسی نوین شهری: نقد کتاب جامعه شناسی شهری، حسین ایمانی جاجرمی، فصلنامه نقد کتاب علوم اجتماعی، س دوم، ش 7 و 8، پاییز و زمستان 1394.
 5. در صحبت ستاری، الوند بهاری، نگاه نو، ش 106، شهریور 1394.
 6. رسانه ها، چالش ها، مسئولیت ها و گفتمان اخلاقی: نقد و بررسی کتاب فساد در رسانه ها، مهرداد علمداری، فصلنامه نقد کتاب علوم اجتماعی، س دوم، ش 5 و 6، بهار و تابستان 1394.
 7. روش شناسی تحقیق در علوم اجتماعی، مهدی علیپور حافظی، فصلنامه نقد کتاب اطلاع رسانی و ارتباطات، س دوم، ش 6، تابستان 1394.
 8. زبان شناسی انتقادی در قالب تحلیل گفتمان انتقادی: معرفی و نقد کتاب تحلیل گفتمان انتقادی، شعبانعلی بهرام پور، فصلنامه نقد کتاب علوم اجتماعی، س دوم، ش 5 و 6، بهار و تابستان 1394.
 9. طرد اجتماعی: رویکردی جامعه شناختی به محرومیت، مجید کاشانی، فصلنامه نقد کتاب علوم اجتماعی، س دوم، ش 5 و 6، بهار و تابستان 1394.
 10. علوم انسانی از تصور تا واقعیت : علوم انسانی یک واقعیت یا یک تصور یا یک تخیل جهان شمول، امین مستقیمی، فصلنامه نقد کتاب علوم اجتماعی، س دوم، ش 7 و 8، پاییز و زمستان 1394.
 11. کوششی در پدیدار شناسی مسئله های جامعه و علم: نقد و بررسی کتاب تجدد ایرانی، ابوالفضل مرشدی، فصلنامه نقد کتاب علوم اجتماعی، س دوم، ش 7 و 8، پاییز و زمستان 1394.
 12. مارکسیسم جامعه شناسانه، افسردگی پسا کمونیستی: بررسی و نقد کتاب مارکسیسم جامعه شناسانه، همگرایی آنتونیوگرامشی و کارل پولانی، سیّد محمد دادگران، فصلنامه نقد کتاب علوم اجتماعی، س دوم، ش 5 و 6، بهار و تابستان 1394.
 13. نقد کتاب داعش، خشونت شرقی و نقد عقل فاشیستی، عبدالعزیز مولودی، اندیشه اصلاح، ش 5، اسفند 1394.
 14. نقد کتاب: فواز جرجیس، خاورمیانه جدید، اعتراض و انقلاب در جهان عرب، قاسم ترابی، فصلنامه تحقیقات سیاسی و بین المللی، ش 22، بهار 1394.
 15. نقدی بر ترجمه جلد دوم سرمایه، سیاوش فراهانی، جهان کتاب، س بیستم، ش 10، 1394.
 16. نقدی بر کتاب سیاست خارجی ترکیه : اسلام، ملی گرایی و جهانی شدن، علی سعادت و مهدی میکائیلی، پژوهشنامه انتقادی متون، 1394.
 17. واکاوی بنیادهای اندیشه سیاسی مدرن در عصر رنسانس و دین پیرایی، مهدخت قربانی، فصلنامه نقد کتاب علوم اجتماعی، س دوم، ش 5 و 6، بهار و تابستان 1394.
 18. واکاوی مسئله گفت و گو: بررسی و نقد کتاب در جهان گفت و گو، فرهنگ ارشاد، فصلنامه نقد کتاب علوم اجتماعی، س دوم، ش 7 و 8، پاییز و زمستان 1394.

ب) ارتباطات:

 1. از خبرنویسی تا خبر رادیویی : ضرورت شناخت شنوندگان، امید علی مسعودی، فصلنامه نقد کتاب اطلاع رسانی و ارتباطات، س دوم، ش 5، بهار 1394.
 2. اصول روزنامه‌نگاری یا آموزش اصول گریز از روزنامه‌نگاری، عباس اسدی، فصلنامه نقد کتاب اطلاع رسانی و ارتباطات، س دوم، ش6، تابستان 1394.
 3. آسیب شناسی وسایل ارتباطی نوین، حامد حاجی حیدری، فصلنامه نقد کتاب اطلاع رسانی و ارتباطات، س دوم، ش7 و 8، پاییز و زمستان 1394.
 4. بازتعریفی از روابط عمومی در عصر اطلاعات و ارتباطات : نقد کتاب روابط عمومی 2: اسماعیل قدیمی، فصلنامه نقد کتاب اطلاع رسانی و ارتباطات، س دوم، ش 5، بهار 1394.
 5. تاریخ ارتباط جمعی، اسماعیل افقهی، فصلنامه نقد کتاب اطلاع رسانی و ارتباطات، س دوم، ش 6، تابستان 1394.
 6. تحلیل شبکه های اجتماعی همراه با آموزش نرم افزارهای تحلیل شبکه نودایکس ال و گفی، مصطفی قوانلو قاجار، فصلنامه نقد کتاب اطلاع رسانی و ارتباطات، س دوم، ش7 و 8، پاییز و زمستان 1394.
 7. تفسیر تصویر، مفاهیم و روش­ها: نقد و بررسی کتاب روش و روش شناسی تحلیل تصویر، حمیدرضا نجفی، فصلنامه نقد کتاب علوم اجتماعی، س دوم، ش 7 و 8، پاییز و زمستان 1394.
 8. چالش‌های مدیریت راهبردی در رسانه ملی: نقدی بر کتاب مدیریت رسانه اثر حسن خجسته، جلال خوش چهره، فصلنامه نقد کتاب اطلاع رسانی و ارتباطات، س دوم، ش 5، بهار 1394.
 9. «خبر نرم» کتابی که همه باید بخوانند، علی محمد مزیدی شرف آبادی، فصلنامه نقد کتاب اطلاع رسانی و ارتباطات، س دوم، ش6، تابستان 1394.
 10. روزنامه نگاری، از گفتمان سازی تا پرتره نویسی: نقدی بر کتاب روزنامه نگاری در جهان معاصر، یوسف خجیر، فصلنامه نقد کتاب اطلاع رسانی و ارتباطات، س دوم، ش 5، بهار 1394.
 11. زبانشناسی و تحلیل گفتمان اخبار: رویکردی عملیاتی، حسن بشیر، فصلنامه نقد کتاب اطلاع رسانی و ارتباطات، س دوم، ش7 و 8، پاییز و زمستان 1394.
 12. شهر الکترونیک و خدمات الکترونیک: بررسی و نقد کتاب «شهر الکترونیک و خدمات الکترونیک»، احسان طیرانی راد، فصلنامه نقد کتاب اطلاع رسانی و ارتباطات، س دوم، ش6، تابستان 1394.
 13. ضعف اخلاقی در ترجمه (فساد در رسانه‌ها)، سید محسن اسلامی، فصلنامه نقد کتاب اطلاع رسانی و ارتباطات، س دوم، ش 5، بهار 1394.
 14. کمپین دیپلماسی رسانه‌ای، یوسف خجیر، فصلنامه نقد کتاب اطلاع رسانی و ارتباطات، س دوم، ش 6، تابستان 1394.
 15. مصاحبه چیستی،ارکان، شیوه‌ها و ریخت‌شناسی: نقد و بررسی کتاب کوچک مصاحبه، عباس اسدی، فصلنامه نقد کتاب اطلاع رسانی و ارتباطات، س دوم، ش 5، بهار 1394.
 16. نقد کتاب ارتباط شناسی، مصطفی همدانی، پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی، ش 33، تابستان 1393.
 17. نگاهی فلسفی به روابط عمومی دو فضایی: مهرداد ناظری، فصلنامه نقد کتاب اطلاع رسانی و ارتباطات، س دوم، ش 6، تابستان 1394.

 1. زبان
 1. اشهراللغات فرهنگی گمنام از شبه قاره ی هند، محمد محمدی، فرهنگ نویسی، ش9، 1394.
 2. بررسی اسطوره پیگمالیون در کتاب ده فرزند هرگز نداشته خانم مینک نوشته اریک- امانوئل اشمیت، دانیال بسنج و آزاده حکمی، فصلنامه پژوهشهای ادب و زبان فرانسه، شماره 4، پاییز و زمستان 1394.
 3. بررسی ترجمه سه اثر از اریک امانوئل اشمیت بر اساس آرای نظری اومبرتواکو، مرضیه اطهاری نیک عزم و رعنا طاهرزاده، پژوهش های ادب و زبان فرانسه، ش 3، س دوم،  بهار و تابستان 1394 .
 4. بررسی میزان موفقیت ترجمه فرانسوی شازده احتجاب، اثر هوشنگ گلشیری از نظر مؤلفه های فرهنگی، صفورا ترک لادانی و آرزو حسن سیچانی، پژوهش های ادب و زبان فرانسه، ش4، س دوم، پاییز و زمستان 1394.
 5. بررسی و نقد کتاب دانشگاهی: درآمدی بر رده شناسی زبان، ادیت موراوسیک، پارسا بامشادی، پژوهش های زبان شناسی تطبیقی، ش 10، س پنجم، پاییز و زمستان 1394.
 6. توصیف و نقد دستوری مجموعه کتاب های آموزش فارسی به فارسی جامعه المصطفی العالمیه، نفیسه رییسی و محسن محمدی فشارکی، فنون ادبی، ش2، س هفتم، پاییز و زمستان 1394.
 7. دربارۀ زبان مردم طهران، رضا امینی، فصلنامه نقد کتاب ادبیات، ش2، س اول، تابستان 1394.
 8. درنگی بر فرهنگی [نقد و بررسی فرهنگ ـ دانشنامۀ کارا]، فرهاد قربان زاده، نگاه نو، شماره 106، س بیست و پنجم، تابستان 1394.
 9. دستور سخن میرزاحبیب اصفهانی، مونا ولی پور، فصلنامه نقد کتاب ادبیات، ش 2، س اول، تابستان 1394.
 10. زبان شناسی انتقادی در قالب تحلیل گفتمان انتقادی: معرفی و نقد کتاب تحلیل گفتمان انتقادی، شعبانعلی بهرام­پور، فصلنامه نقد کتاب علوم اجتماعی، ش 5 و6، س دوم، بهار و تابستان 1394.
 11. معرفی و نقد کتاب تاریخ مطالعات زبان شناسان مسلمان، زهرا زندی مقدم، دستور، ش10، بهار 1394.       
 12. معرفی و نقد کتاب ساختواژه: اصطلاح شناسی و مهندسی دانش، زهرا زندی مقدم، دستور، ش10، بهار 1394.
 13. ناگفته هایی از فارسی ناشنیده (حاشیه ای بر فرهنگ واژه ها و اصطلاحات فارسی و فارسی شدۀ کاربردی در افغانستان، گلپر نصری، فصلنامه نقد کتاب ادبیات، س اول، ش 3-4، پاییز و زمستان 1394.
 14. نقد فرهنگ ریشه شناختی زبان فارسی فرهنگ نویسی،سیّد احمدرضا قائم مقامی، فرهنگ نویسی، ش10، 1394.
 15. نقد کتاب آموزش نوین زبان فارسی، محمود مهرآوران و محمد ناطق، مطالعات آموزش زبان فارسی، ش1، س اول، پاییز و زمستان 1394.
 16. نقد و بررسی فرهنگ ریشه شناسی واژه های فارسی در زبان انگلیسی (توصیفی  تحلیلی)، لیلی ورهرام، فرهنگ نویسی، ش10، 1394.
 17. نقد و بررسی مجموعه‌ فرهنگ‌های سخن، فرهاد قربان زاده، ویژه نامه نامۀ فرهنگستان، فرهنگ‌نویسی، ش10، اسفند 1394.
 18. نقدی بر درآمدی بر جامعه شناسی زبان، آتوسا رستم بیک تفرشی ، فصلنامه نقد کتاب ادبیات، س اول، ش 2، تابستان 1394.

8. علوم و فنون

 1. ترجمۀ دانشنامه‌های جهانی در بنیاد دانشنامه‌نگاری ایرانی: نگاهی به دانشنامۀ پزشکی بنیاد دانشنامه‌نگاری ایران، عزیزه بابایی، فصلنامه نقد کتاب علوم محض و کاربردی، س دوم، ش 5و6، بهار و تابستان 1394.
 2. علم، دین و خرافه در تمدن اسلامی: نقدی بر کتاب مقالاتی دربارۀ مفهوم علم در تمدن اسلامی، امیر محمد گمینی، فصلنامه نقد کتاب علوم محض و کاربردی، س دوم، ش 5و6، بهار و تابستان 1394.
 3. کتاب‌چندپاره‌سازی؛ گرایشی تخصصی در فن کتاب‌سازی: نگاهی به ترجمۀ چندپارۀ کتاب دانشنامۀ مصور کیهان در قالب 5 کتاب انتشارات سبزان (بخش نخست)، آرش ظریف، فصلنامه نقد کتاب علوم محض و کاربردی، س دوم، ش 5و6، بهار و تابستان 1394.
 4. کنجکاوی کارآگاهانه در طبیعت ایران: نگاهی به کتاب ردپا و آثار جانوران، سیّده الهه شریعتی، فصلنامه نقد کتاب علوم محض و کاربردی، س دوم، ش 5و6، بهار و تابستان 1394.
 5. نکاتی تأثیرگذار که مترجمین نباید بدانند: نقدی بر کتاب نظریه‌های تأثیرگذار در علم نجوم که شما باید بدانید، مصطفی یاوری، فصلنامه نقد کتاب علوم محض و کاربردی، س دوم، ش 5و6، بهار و تابستان 1394.
 6. نگاهی گذرا به چهار کتاب در حوزۀ فناوری نانو و فناوری‌های مرتبط با آن، داریوش کرامتی، فصلنامه نقد کتاب علوم محض و کاربردی، س دوم، ش 5و6، بهار و تابستان 1394.
 7. همای اوج سعادت به دام ما افتد: نگاهی به کتاب پرنده های شکاری ایران، حسن سالاری، فصلنامه نقد کتاب علوم محض و کاربردی، س 2، ش 5 و6، بهار و تابستان 1394.

9. هنر

 1. افسانه ای دیگر درباره میرعماد خوشنویس، حمیدرضا قلیچ خانی، فصلنامه نقد کتاب هنر، س دوم، ش 7، پاییز 1394.
 2. بازی، نمایش واره یا نمایش های عامیانه؟! نگاهی به جلد 7 نمایش های ایرانی صادق عاشورپور، امیرکاوس بالازاده، فصلنامه نقد کتاب هنر، س دوم، ش5، بهار 1394.
 3. بدیع اما مشوش: نقدی بر کتاب تاریخ مجسمه سازی در ایران، علی اصغر میرزایی مهر، فصلنامه نقد کتاب هنر، س دوم، ش5، بهار 1394.
 4. تاریخ نگاری بر اساس یک مجموعه: نگاهی به کتاب مقدمه ای بر تاریخ گرافیک در ایران، اولریش مارزلف، ترجمه شهروز مهاجر، فصلنامه نقد کتاب هنر، س دوم، ش 7، پاییز 1394.
 5. تاریخ نگاری زیبایی شناسی شهری: نقدی بر کتاب پیشینه زیباسازی شهر تهران، آزاده لک، فصلنامه نقد کتاب هنر، س دوم، ش 7، پاییز 1394.
 6. توهم افسانه سازی درباره میرعماد، مهدی نورمحمدی، فصلنامه نقد کتاب هنر، ش 8، س دوم، زمستان 1394.
 7. فیل ها، مارها و پرندگان، ملک: نقدی بر سه گانه هنرهای هندویی و بودایی، مهران ملک، فصلنامه نقد کتاب هنر، س دوم، ش5، بهار 1394.
 8. مبادی سی و پنج ساله: نقدی بر کتاب مبادی سواد بصری، مهناز احمدی، فصلنامه نقد کتاب هنر، س دوم، ش 7، پاییز 1394.
 9. مداقه ای در مباحث تئوری طراحی گرافیک: نگاهی به کتاب طراحی گرافیک چیست؟، مهدی حق شناس، فصلنامه نقد کتاب هنر، س دوم، ش 7، پاییز 1394.
 10. مدرن برای دیروز: نقد کتاب موسیقی مدرن، منصور حبیب دوست، فصلنامه نقد کتاب هنر، ش 8، س دوم، زمستان 1394.
 11. معماری رنگ؛ معماری یادمان ها: نقدی بر کتاب مقبره سازی هنر فراموش شده، کاوه منصوری، فصلنامه نقد کتاب هنر، س دوم، ش5، بهار 1394.
 12. نقد کتاب علف؛ داستانهای شگفت و ناگفته در باب نخستین فیلم بلند ساخته شده در ایران، علی راغبیان و علی شیخ مهدی، فصلنامه نقد کتاب هنر، س دوم، ش5، بهار 1394.
 13. نقدی بر کتاب سکه های طبرستان، گرگان و استرآباد، میرزا محمد حسنی، فصلنامه نقد کتاب هنر، س دوم، ش 7، پاییز 1394.
 14. نگارستان گمشده، محمدرضا بهزادی، فصلنامه نقد کتاب هنر، ش 8، س دوم، زمستان 1394.      
 15. وهم یا توهم؟ نگاهی به ترجمه فارسی کتاب هنر و وهم، مهدی حسینی، فصلنامه نقد کتاب هنر، س دوم، ش5، بهار 1394.

10. ادبیات فارسی

الف) نقد ادبی

 1. افتادگی ها و افزوده های چهار عنصر بیدل، عبدالله ولی پور، رقیه همتی، فصلنامه نقد کتاب ادبیات، س اول، ش 3-4، پاییز و زمستان 1394.
 2. بررسی و نقد گزیده مخزن الاسرار، سیّد مهدی طباطبایی، فصلنامه نقد کتاب ادبیات، س اول، ش 3-4، پاییز و زمستان 1394.
 3. جامعه شناسی ادبیات و رمان یا شوخی کردن با امتناع، مهدی یوسفی، فصلنامه نقد کتاب ادبیات، س اول، ش 1، بهار 1394.
 4. ققنوس، اسطوره ناتمام: نقد کتاب راهی به نشانه معنا شناسی سیال، فرزاد کریمی، فصلنامه پژوهش­های نقد ادبی و سبک شناسی، س پنجم، ش 4، پیاپی20، تابستان 1394.
 5. مروری بر تاریخ علوم و ادبیات در تاریخ جامع ایران، محمد دهقانی، فصلنامه نقدکتاب ادبیات، س اول، ش3-4، پاییز و زمستان 1394.
 6. ملاحظاتی درباره مباحث ادبیات حماسی و اساطیری در تاریخ جامع ایران، سجاد آیدنلو، جهان کتاب، س بیستم، ش 6، شهریور 1394.
 7. نقدی بر داستان رستم و سهراب، مسعود راستی پور، فصنامه نقد کتاب ادبیات، س اول، ش 2، تابستان 1394.
 8. نقدی بر شرح دیوان ناصرخسرو، آرش امرایی، فصلنامه متن شناسی ادب فارسی، ش 4، پیاپی 28، زمستان 1394.
 9. نگاهی به دیوان کبیر، کلیات شمس تبریزی به کوشش دکتر توفیق ه. سبحانی، احمدرضا بهرام پور عمران، فصلنامه نقد کتاب ادبیات، س اول، ش1، بهار 1394.    

ب )متون کهن

 1. بررسی انتقادی دیوان خاقانی تصحیح علی عبدالرسولی از نظر اوزان عروضی، نصرالله امامی و نعیم مراونه، فنون ادبی، س هفتم، ش 12، بهار و تابستان 1394.
 2. بررسی تصحیفاتی در دیوان اثیر، مجید خسروی، متن شناسی ادب فارسی، س هفتم، ش 26، تابستان 1394.
 3. تصحیح بیت هایی از کلیات شمس، رضا خبازها، فصنامه نقد کتاب ادبیات، س اول، ش 2، تابستان 1394.
 4. ضرورت تصحیح مجدد دیوان ابوالفرج رونی، مریم محمودی، متن شناسی ادب فارسی، س هفتم، ش 25، بهار 1394.
 5. طرزی نابهنجاریده و تاسف بار در چاپیدن دیوان طرزی افشار، سعید شفیعیون، آینه میراث، س سیزدهم، ش 57، پاییزو زمستان1394.
 6. عرض خود می بری و زحمت ما می داری، محسن شریفی صحی، فصلنامه نقد کتاب میراث، س دوم، ش 6-7، تابستان و پاییز 1394.
 7. معرفی و بررسی دو تصحیح تازه شاهنامه، سجاد آیدنلو، ضمیمه آینه میراث، س سیزدهم، ش 40، سال 1394
 8. نقد تصحیح دیوان حکیم سنایی، به کوشش محمدرضا برزگر خالقی، مسعود راستی پور، فصلنامه نقدکتاب ادبیات، س اول، ش 3-4، پاییز و زمستان 1394.
 9. نقد تصحیح شیرین و خسرو امیرخسرو دهلوی، آزاده پوده، حسین آقا حسینی و محسن محمدی فشارکی، ادب پژوهی، ش 33، پاییز 1394.
 10. نقد و بررسی تصحیح  سفینه شاعران قدیم (نسخه سنا651 )، مجید خسروی، آینه میراث، ش 56، س سیزدهم، بهار و تابستان 1394.
 11. نقد و بررسی متن انتقادی فرامرزنامه کوچک، ابوالفضل خطیبی، فصلنامه نقد کتاب میراث، س دوم، ش5، بهار 1394.
 12. نقدی بر تصحیح اشعار تاریخ ذوالقرنین، بهرام شعبانی، شعر پژوهی، س هفتم، ش 26، زمستان 1394.
 13. نقدی بر تصحیح گوی و چوگان قاسمی گنابادی، زهرا اختیاری، متن شناسی ادب فارسی، س هفتم، ش4، زمستان 1394.
 14. نقدی بر جلد اول شاهنامه به تصحیح جلال خالقی مطلق، مصطفی موسوی و میلاد چشمی، متن شناسی ادب فارسی، س هفتم، ش4، زمستان 1394.
 15. نقدی بر دیوان شمس الدین (جلال الدین) ورکانی، فرزاد ضیائی حبیب آبادی، آینه پژوهش، س بیست و ششم، ش 1، فروردین و اردیبهشت 1394.
 16. نگاهی به دو تذکره شعر از اسرار علیشاه تبریزی و نقد و بررسی تصحیح حدیقه الشعرای اسرار، احمد رنجبر حیدرباغی، فصلنامه نقد کتاب میراث، س دوم، ش 6-7، تابستان و پاییز 1394.
 17. ویرایش دوم شاهنامه به اهتمام جلال خالقی مطلق، سجاد آیدنلو، ضمیمه آینه میراث، ش 40، تابستان 1394.
 18. ویرایش نهایی شاهنامه ی چاپ مسکو، سجاد آیدنلو، ضمیمه آینه میراث، ش 40، تابستان1394.

11. ادبیات داستانی

1. بحثی در ساختار و پژوهش تاریخ ادبیات داستانی ایران، فرزام حقیقی، فصلنامه تخصصی نقد ادبی، س 8، ش 30، تابستان 1394.

2. سین مثل سودابه در چهارچوب گونه ادبی کارآگاهی، محمد راغب، فصلنامه نقد کتاب ادبیات، س اول، ش 3و 4، پاییز و زمستان 1394.

3. نقد و تحلیل رمان چراغ ها را من خاموش می کنم از منظر زبان و جنسیت، ملاحت نجفی عرب، دو فصلنامه علوم ادبی، س چهارم، ش 6و7، بهار و تابستان 1394.

4. ناهمخوانی دوره و نوشتار (بررسی و نقد رمان کریستین و کید) ، عصمت اسماعیلی و سیّد رزاق رضویان، متن پژوهی ادبی، س نوزدهم، ش 65، پاییز 1394.


12. شعر

1. از فقدان معیار و روش تا سیمرغ شعر مدرن فارسی: نقدی بر گزیده شعر صد شعر نو فارسی ،مهدی دادخواه تهرانی، فصلنامه نقد کتاب ادبیات، س اول، ش 1، بهار 1394

2. شعر نو در ترازو: مروری بر کتاب شعر نو در ترازوی تأویل، عبدالرسول شاکری، فصلنامه نقد کتاب ادبیات، س اول، ش 3و 4، پاییز و زمستان 1394.

3. در جست‌و‌جوی زیبایی: نقد نو بر نقد نو، فرزاد مروّجی، فصلنامه نقد کتاب ادبیات، س اول، ش 3و 4، پاییز و زمستان 1394.


13. ادبیات عربی

 1. انسجام و هدف‌مندی مواد آموزشی در عرصه آموزش مهارت‌های زبان بررسی موردی  لغَه الاعلام، مسعود فکری، پژوهش نامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی، سال پانزدهم، ش 1، بهار 1394.
 2. آسیب‌شناسی ادبیات تطبیقی در جهان عرب: نقدی بر الادب المقارن مشکلات و آفاق، خلیل پروینی، پژوهش نامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی، سال پانزدهم، ش 1، بهار 1394.
 3. بررسی نقد روانشناختی عبدالقاهر جرجانی (با تکیه بر کتاب اسرارالبلاغه)، محمد شایگان مهر، پژوهشنامه نقد ادبی، س چهارم، ش 7، بهار 1394.
 4. بررسی و ترجمه مردانی در آفتاب، نرگس قندیل زاده، فصلنامه نقد کتاب ادبیات، س اول، ش3-4، پاییز و زمستان 1394.
 5. پژوهشی تطبیقی در ادبیات عربی و فارسی: بررسی و نقد ادبیات تطبیقی، نرگس قندیل زاده، پژوهش نامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی، سال پانزدهم، ش 1، بهار 1394.
 6. پژوهشی درباره نظریه جرجانی درباب صور خیال، علی علی محمدی، فصنامه نقد کتاب ادبیات، س اول، ش2، تابستان 1394.
 7. خمریات رودکی و ابونؤاس؛ نقدی گشوده، تحلیلی ناتمام، تورج زینی وند، پژوهش نامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی، سال پانزدهم، ش 1، بهار 1394.
 8. درنگی در کتاب جواهر البلاغه، ابراهیم عزیزی و محمد نادری، آینه پژوهش، سال بیست و ششم، ش 6، بهمن و اسفند 1394.
 9. دشواری ترجمه زبان عرفان: بررسی مورد پژوهانه غزلیات مختاره من دیوان شمس تبریز، محسن سیفی و نجمه فتحعلی زاده، دوفصلنامه پژوهشهای ترجمه در زبان و ادبیات عربی، س پنجم، ش 13، پاییز و زمستان 1394.
 10. دلالت­های بی دلیل، تبدیل­های بی بدیل: نقدکتاب سنت و تجدد یا ثابت و متحول، نرگس قندیل زاده، فصنامه نقدکتاب ادبیات، س اول، ش2، تابستان 1394.
 11. رساله های شعری فیلسوفان مسلمان، امیر مازیار، فصلنامه نقدکتاب ادبیات، س اول، ش3-4، پاییز و زمستان 1394.
 12. الصرف 1 در ترازوی نقد، وصال میمندی و نعیمه خبازی اشرف، پژوهش نامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی، سال پانزدهم، ش 1، بهار 1394.
 13. ضرورت بازتحلیل متون آموزشی گروه‌های عربی در دانشگاه‌های کشور: رویکردی انتقادی به الشعر العربی الحدیث من احمد شوقی الی محمود درویش، علی سلیمی، پژوهش نامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی، سال پانزدهم، ش 1، بهار 1394.
 14. نقد و بررسی فرهنگ معاصر عربی فارسی، بهروز صفرزاده، فرهنگ نویسی، ش 10، 1394.
 15. نقد و تمحیص عروض الخلیل بن أحمد الفراهیدی فی الأدبین العربی و الفارسی، اباذر عباچی، پژوهش نامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی، سال پانزدهم، ش 1، بهار 1394.
 16. نقدی بر ترجمه رمان شرق مدیترانه، علی علی محمدی، فصلنامه نقد کتاب ادبیات، س اول، ش3-4، پاییز و زمستان 1394.

 14. تاریخ و جغرافیا                

 1. ارزیابی و نقد کتاب «طبقه متوسط»، محمد امیر احمدزاده، پژوهش‌نامه انتقادی متون و برنامه‌های علوم انسانی، ش 35، س پانزدهم، تابستان 1394.  
 2. ایران عصر صفوی: نوزایی امپراتوری ایران، محمد کاظم رحمتی، فصلنامه نقد کتاب تاریخ، ش 5، س دوم، بهار 1394.
 3. تاریخ مکتوم: فتح بابی در تاریخ مشروطه؟!، جعفر ربانی، آینه پژوهش، ش 154، س بیست و ششم، مهر و آبان 1394.
 4. تاملاتی در تاریخ اندیشه و روشنفکری در ایران دوره قاجار، امین آریان راد، فصلنامه نقد کتاب تاریخ، ش 5، س دوم، بهار 1394.
 5. تحلیل و نقد کتاب الفتنه، محمدحسن الهی‌زاده، پژوهش‌نامه انتقادی متون و برنامه‌های علوم انسانی، ش 35، س پانزدهم، تابستان 1394.
 6. سفالینه ای بی ارزش، محمدرضا توکلی صابری، کتاب سفر دیدار، 1394.
 7. فقر توهم‌نگاری در بازنمایی تاریخ معاصر ایران، امین آریان راد، فصلنامه نقد کتاب تاریخ، ش6 و7، تابستان و پاییز 1394.
 8. کشف‌هایی که دیگر نو نیستند، محمد غفوری، فصلنامه نقد کتاب تاریخ، ش 5، س دوم، بهار 1394.       
 9. مروری بر درس نامه نویسی دانشگاهی در رشته تاریخ ؛مطالعه موردی دوره سلجوقیان، محسن رحمتی، فصلنامه نقد کتاب تاریخ، ش 5، س دوم، بهار 1394.                    
 10. نامه ناسازوار، محسن رحمتی، فصلنامه نقد کتاب تاریخ، ش6 و7، تابستان و پاییز 1394.
 11. نقدی بر کتاب رنسانس ایرانی، ابوالحسن فیّاض انوش، پژوهش‌نامه انتقادی متون و برنامه‌های علوم انسانی، ش 35، س پانزدهم، تابستان 1394.                                                       
 12. یادداشتهای درباره ترجمه کتاب زردشت در تاریخ، عسکر بهرامی، فصلنامه نقد کتاب تاریخ، ش 5، س دوم، بهار 1394.

15. کودک و نوجوان

1. کتابتی تازه از روایتی کهنه: توجهی بر بچه خوانی، با تکیه بر تصحیح حکایت مرد لر، مهدی شعبانی، فصلنامه نقد کتاب کودک و نوجوان، س دوم، ش 5، بهار 1394.

2. نقد و بررسی دو داستان خاطرات یک خون آشام عاشق و جودی انجمن مخفی تشکیل می دهد، از منظر برنامه فلسفه برای کودکان، مریم عفتی کلاته، فلسفه وکودک، س سوم، ش 9، بهار 1394.

3. نخستین گزیدۀ کودکانۀ مثنوی: نگاهی به تصحیح و بازنشری از منثوی الاطفال، نرگس پدرام و سیدعلی کاشفی خوانساری، ، فصلنامه نقد کتاب کودک و نوجوان، س دوم، ش 6، تابستان 1394.

4. نگاره‌هایی بیگانه با تصویرگری، نقدی کلی بر تصویرگری مجموعه 12 قصه از امام علی (ع) و یارانش، شهناز آزادی، فصلنامه نقد کتاب کودک و نوجوان، س دوم، ش 5، بهار 1394.