اخبار اختتامیه سیزدهمین جشنواره نقد کتاب به روایت تصویر

AWT IMAGE   اختتامیه سیزدهمین جشنواره نقد کتاب به روایت تصویر .  29 آذر 1395.