سیزدهمین دوره مقالات برگزیده و شایسته قدردانی

کلیات و اطلاع رسانی (برگزیده)

«پر، اما ناپرداخته! نقدی بر کتاب روش تحقیق در علم اطلاعات و دانش شناسی»، ابراهیم افشار، فصلنامه نقد کتاب اطلاع رسانی و ارتباطات، س دوم، ش 6، تابستان 1394.  pdf مقاله

میراث پــــــــــژوهی (برگزیده)

 «ضرورت تصحیح مجدد مجموعه رسائل عزیز بن محمد نسفی»، احسان رئیسی، آینه میراث، س سیزدهم، ش57، پاییز و زمستان 1394.  pdf مقاله

«نقد تصحیح التدوین فی اخبار قزوین»، هادی درزی رامندی و محمد منصور طباطبایی، متن شناسی ادب فارسی، س هفتم، ش 27، پاییز 1394.  pdf مقاله

فلسفه، کلام و عرفان -  فلسفه اسلامی (شایسته تقدیر)

 «ملاحظاتی درباره برخی مباحث معرفت شناسی در فلسفه اسلامی»، مجید مرادی، فصلنامه نقدکتاب کلام، فلسفه و عرفان، س دوم، ش6-5، بهار و تابستان 1394.  pdf مقاله

«نقد و بررسی نظریه نقد عقل عربی، سیّدمحسن میری و قاسم ابراهیمی پور»، مطالعات اندیشه معاصر مسلمین، ش2، پاییز و زمستان 1394.  pdf مقاله

فلسفه، کلام و عرفان -  فلسفه غرب  (شایسته تقدیر)

 «شروط امکان تألیف درباره کانت»، سیّد محسن اسلامی، فصلنامه نقدکتاب اخلاق، علوم تربیتی و روان شناسی، س اول، ش1، بهار 1394.  pdf مقاله

فلسفه، کلام و عرفان -  عرفان  (شایسته تقدیر)

«ما به کجاییم و امانت کجاست؛ نقد ترجمه فارسی اللمع فی التصوف»، سعید کریمی، آینه میراث، ش 56، س سیزدهم، بهار و تابستان 1394.  pdf مقاله

فلسفه، کلام و عرفان -  کلام  (شایسته تقدیر)

 «نقد و بررسی دیدگاه پروفسور پاول هک در کتاب زمینه مشترک»، محمد جعفر مروارید و حسن توسلی، پژوهشنامه کلام، ش2، س دوم، بهار و تابستان 1394.  pdf مقاله

دین – فقه و حقوق  (برگزیده)

 «تألیف فلسفه فقه، ضرورتی که همچنان باقی است»، ناصر قربان نیا، فصلنامه نقد کتاب فقه و حقوق، س اول، ش 1، بهار 1394.  pdf مقاله

دین - اخلاق (برگزیده)

 «دعوت دوباره به فضیلت فکری»، امیرحسین خداپرست، فصلنامه نقد کتاب اخلاق، علوم تربیتی و روانشناسی، س اول، ش 3-4، پاییز و زمستان 1394.  pdf مقاله

 «معرفی و نقد یک کتاب و دو ترجمه آن: کلیات فلسفه اخلاق نوشته جیمز ریچلز»، سید علیرضا صالحی، فصلنامه نقد کتاب اخلاق، علوم تربیتی و روانشناسی، س اول، ش1، بهار 1394.  pdf مقاله

علوم اجتماعی (شایسته تقدیر)

«واکاوی مسئله گفت و گو: بررسی و نقد کتاب در جهان گفت و گو»، فرهنگ ارشاد، فصلنامه نقد کتاب علوم اجتماعی، س دوم، ش 7 و 8، پاییز و زمستان 1394.  pdf مقاله

علوم اجتماعی -  ارتباطات  (شایسته تقدیر)

 «نقد کتاب ارتباط شناسی»، مصطفی همدانی، پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی، ش 33، تابستان 1393.  pdf مقاله

زبانزبانهای دیگر (برگزیده)

«بررسی ترجمه سه اثر از اریک امانوئل اشمیت بر اساس آرای نظری اومبرتواکو»، مرضیه اطهاری نیک عزم و رعنا طاهرزاده، پژوهشهای ادب و زبان فرانسه، ش 3، س دوم، بهار و تابستان 1394.  pdf مقاله

زبان -  زبانشناسی (شایسته تقدیر)

 «نقد و بررسی مجموعه‌ فرهنگ‌های سخن»، فرهاد قربان زاده، ویژه نامه نامۀ فرهنگستان، فرهنگ‌نویسی، ش10، اسفند 1394.  pdf مقاله

علوم و فنون (برگزیده)

 «علم، دین و خرافه در تمدن اسلامی: نقدی بر کتاب مقالاتی درباره مفهوم علم در تمدن اسلامی»، امیرمحمد گمینی، فصلنامه نقد کتاب علوم محض و کاربردی، س 2، ش 5 و6، بهار و تابستان 1394.  pdf مقاله

هنر (شایسته تقدیر)

«مداقه ای در مباحث تئوری طراحی گرافیک: نگاهی به کتاب طراحی گرافیک چیست؟»، مهدی حق شناس، فصلنامه نقد کتاب هنر، س دوم، ش 7، پاییز 1394.  pdf مقاله

ادبیات فارسی-  نقد ادبی (برگزیده)

 «جامعه شناسی ادبیات و رمان یا شوخی کردن با امتناع»، مهدی یوسفی، فصلنامه نقد کتاب ادبیات، س اول، ش 1، بهار 1394. pdf مقاله

ادبیات فارسی-  متون کهن (برگزیده)

 «معرفی و بررسی دو تصحیح تازه شاهنامه»، سجاد آیدنلو، ضمیمه آینه میراث، ش40، 1394.  pdf مقاله

ادبیات داستانی (شایسته تقدیر)

 «نقد و تحلیل رمان چراغ ها را من خاموش می کنم از منظر زبان و جنسیت»، ملاحت نجفی عرب، دو فصلنامه علوم ادبی، س چهارم، ش 6 و7، بهار و تابستان 1394.  pdf مقاله

شعر  (برگزیده)

 «شعر نو در ترازوی تأویل: مروری بر کتاب شعر نو در ترازوی تأویل»، عبدالرسول شاکری، فصلنامه نقدکتاب ادبیات، س اول، ش3-4، پاییز و زمستان 1394.  pdf مقاله

تاریخ و جغرافیا (برگزیده)

 «ایران عصر صفوی: نوزایی امپراتوری ایران»، محمد کاظم رحمتی، فصلنامه نقد کتاب تاریخ، ش 5، س دوم، بهار 1394.  pdf مقاله

کودک و نوجوان (برگزیده)

«نقد و بررسی دو داستان خاطرات یک خون آشام عاشق و جودی انجمن مخفی تشکیل می دهد از منظر برنامه فلسفه برای کودکان»، مریم عفتی کلاته، فلسفه وکودک، س سوم، ش 9، بهار 1394.  pdf مقاله