اخبار اسامی کتاب های شایسته‌ تقدیر سی‌ و چهارمین جایزه کتاب سال منتشر شد.

AWT IMAGE  اسامی کتاب های شایسته تقدیر سی و چهارمین جایزه کتاب سال منتشر شد.  19 بهمن 1395.