اخبار روایت تصویری روند داوری سیزدهمین دوره جشنواره نقد کتاب.

AWT IMAGE  روایت تصویری روند داوری سیزدهمین دوره جشنواره نقد کتاب.  7 دی 1395.