نویسندگان جشنواره دوازدهممظفر چشمه سهرابی

AWT IMAGE  چشمه سهرابی، مظفر (1351 ـ )


دانش­آموخته دکتری علوم اطلاعات و ارتباطات، دانشگاه استاندال فرانسه.کارنامک

 • عضو هیئت علمی و دانشیار دانشگاه اصفهان،
 • استاد راهنما و مشاور بیش از 100 پایان­نامه تحصیلی،
 • دبیر علمی و مسئول برگزاری بیش از 5 همایش ملی،
 • رئیس کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه اصفهان،
 • دانشجوی نمونه کشوری در سال 1387،
 • رئیس انجمن کتابداری و اطلاع­رسانی کرمانشاه،
 • عضو شورای سیاست­گذاری تأمین منابع علمی کشور.

گزیده آثار

 • کتاب­شناسی  شهید و شهادت، تهران: نشر شاهد، ۱۳۷۸،
 • فهرست مطالب شهید و شهادت در مطبوعات فارسی (۱۳۶۸-۱۳۵۷)، تهران: نشر شاهد، ۱۳۷۸­ ۱۳۸۲،
 • علم اطلاعات و جامعه اطلاعاتی، با همکاری احمد شعبانی، تهران: چاپار، 1386،
 • «فصل علم اطلاعات: موضوع، ریشه­شناسی، قلمرو و جریان های فکری»، علم اطلاعات و جامعه اطلاعاتی، نشر چاپار، 1386،
 • واژه­نامه علوم اطلاعات و ارتباطات (فارسی ـ فرانسه ـ انگلیسی) در دست چاپ،
 • همکاری در تألیف کتاب­هایRécents développements en sciences socials   و
 • Culture Internet … به زبان  فرانسه،
 • «ارزیابی ساختاری سیستم­های جست­وجوی یکپارچه به منظور ارائه یک الگوی ملی»، با همکاری شهلا سجادی، دانش­شناسی، سال 7، شماره 27، زمستان 1393،
 • «مقایسه میزان جامعیت و مانعیت در ابزارهای کاوش اطلاعات فازی و غیرفازی»، با همکاری فاطمه احمدی، نظام­ها و خدمات اطلاعاتی، سال 1، شماره 3،  » تابستان 1391،
 • «جامعه اطلاعاتی و شکل گیری قدرت سایبر»، کتاب ماه کلیات، ش 151، تیر، ص 22- 29، 1389،
 • «نقشه علم نگاشتی مهندسی ایران بر مبنای نمایه استنادی علوم طی سال­های 1990 ـ  2008»، با همکاری نفیسه دهقان­پور، فریده عصاره و حسین مولوی، شماره 29، پاییز 1389.