اخبار فراخوان حمایت از ترجمه و انتشار آثار ایرانی منتشر شد.