اخبار همایش بین المللی ابراهیم متفرقه و گسترش چاپ کتاب در جهان اسلام برگزار می شود.

  AWT IMAGE