اخبار اختتامیه چهاردهمین دوره جشنواره نقد کتاب 27 آذر ماه 1396.