اخبار اختتامیه چهاردهمین جشنواره نقد کتاب به روایت تصویر 1.

  اختتامیه چهاردهمین جشنواره نقد کتاب به روایت تصویر 27 آذر 1396.