اخبار اختتامیه چهاردهمین جشنواره نقد کتاب به روایت تصویر 2.

   اختتامیه چهاردهمین جشنواره نقد کتاب به روایت تصویر  27 آذر 1396.