نویسندگان جشنواره دوازدهممهدی رحیم پور

 AWT IMAGE   رحیم­پور، مهدی (1359 ـ )


کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تربیت معلم آذربایجان.کارنامک

 • عضو هیئت علمی فرهنگستان زبان و ادب فارسی،
 • محقق و نویسنده درحوزه میراث پژوهی و متون کهن ادبی،
 • تألیف بیش از ده ها مقاله.

گزیده آثار

 • تحقیق و مقدمه مثنوی کتیب معجزات، تهران: کتابخانه مجلس شورا، 1394،
 • فهرست مقالات فارسی، اردو، انگلیسی در زمینه تحقیقات ایران­شناسی در شبه قاره، تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسی، 1392،
 • بر خوان آرزو (گفتارهایی در زمینه دیدگاه­های ادبی و زبان­شناختی سراج الدین علی خان آرزو)، قم: مجمع ذخایر اسلامی، 1391،
 • «زبان و مسائل زبان فارسی از نگاه سراج­الدین علی خان آرزو»، جشن­نامه استاد دکتر فتح الله مجتبایی، تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسی، 1394،
 • «تذکره آفتاب عالم­تاب و نقد ادبی»، مجموعه مقالات بزرگداشت آزرمیدخت صفوی، تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، 1394،
 • «مهم­ترین دیدگاه­های سراج­الدین علیخان آرزو در زمینه نقد ادبی»، ماهنامه اطلاعات حکمت و معرفت، شماره 109، اردیبهشت 1394،
 • «اشعار نویافته به نام ناصرخسرو در منابع کهن»، نامه فرهنگستان، دوره 13، شماره 4، پیاپی 51، 1393،
 • «نویافته­ای از سراج­الدین علی خان آرزو»، نامه فرهنگستان، ویژه­نامه شبه قاره، شماره دوم، بهار و تابستان 1393،
 • «چند نسخه به خط تقی­الدین محمد کاشانی»، اوراق عتیق، به کوشش محمدحسین حکیم، تهران: کتابخانه مجلس شورا، 1393،
 • «اشعار باقی­مانده شهاب­الدین مهمره بداونی»، نامه فرهنگستان ویژه­نامه شبه قاره، شماره اول، فروردین 1392.